ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Αποζημιώσεις

Το Συνεγγυητικό αποζημιώνει απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά κατά συμμετέχοντος μέλους, οι οποίες απαιτήσεις προκύπτει, όταν το συμμετέχον μέλος αδυνατεί κατά τα ισχύοντα στον νόμο ή στη σύμβαση να εκπληρώσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις του:

 1. να αποδώσει στους επενδυτές τα κεφάλαια τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές υπηρεσίες, ή
 2. να επιστρέψει στους επενδυτές τίτλους οι οποίοι τους ανήκουν και τους οποίους κρατεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές υπηρεσίες.

Δεν συνιστούν απαιτήσεις, άλλες απαιτήσεις αποζημίωσης επενδυτών κατά συμμετέχοντος μέλους από πράξεις ή παραλείψεις του ως άνω μέλους, που απορρέουν από παραβάσεις της μεταξύ τους σύμβασης ή των διατάξεων της νομοθεσίας ή του κανονιστικού πλαισίου, όπως απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων ελέγχου συμβατότητας ή καταλληλότητας (misselling), ή διατάξεων του δικαίου του καταναλωτή.

Καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες επί χρηματοπιστωτικών μέσων

Το Συνεγγυητικό καλύπτει τις απαιτήσεις επενδυτών από συναλλαγές εντός και εκτός οργανωμένων αγορών, σε σχέση με τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, οι οποίες παρατίθενται συνοπτικά ακολούθως:

 1. λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα
 2. εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών
 3. διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό
 4. διαχείριση χαρτοφυλακίων
 5. αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης και
 6. φύλαξη και διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών θεματοφύλακα.

Οι καλυπτόμενες επενδυτές υπηρεσίες αφορούν στα ακόλουθα Χρηματοπιστωτικά Μέσα:

 1. Οι κινητές αξίες.
 2. Τα μέσα χρηματαγοράς.
 3. Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
 4. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής(swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων(forward-rateagreements)και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις δικαιώματα εκπομπής  ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
 5. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις  (forwards)και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ` επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης.
 6. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής(swaps)και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη  αγορά  ΠΜΔ ή ΜΟΔ, με εξαίρεση τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΜΟΔ και πρέπει να εκκαθαρίζονται με φυσική παράδοση,
 7. Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, πουμπορεί ναεκκαθαριστούν με φυσική παράδοση με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση 6. και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων,
 8. παράγωγα μέσα για τη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου.
 9. χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).
 10. συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαριστούν  με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους  όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν τμήμα , που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ΠΜΔ/ΜΟΔ.
 11. δικαιώματα εκπομπής τα οποία περιλαμβάνουν μονάδες οιουδήποτε τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (Σύστημα εμπορίας εκπομπών)

Όριο κάλυψης

Το Συνεγγυητικό παρέχει αποζημίωση ανά επενδυτή, για το σύνολο των απαιτήσεών του κατά συμμετέχοντος μέλους, μέχρι του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ. Το όριο αυτό ισχύει για το σύνολο των απαιτήσεων του επενδυτή έναντι του συμμετέχοντος στο Συνεγγυητικό μέλους, ανεξαρτήτως μορφής και πλήθους καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και επενδυτικών λογαριασμών, νομίσματος και τόπου παροχής της επενδυτικής υπηρεσίας.

Προκειμένου περί επενδυτών πελατών των συμμετεχόντων μελών που είναι συνδικαιούχοι της ίδιας απαίτησης από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε επενδυτή πελάτη νοείται ως χωριστή απαίτηση έναντι του συμμετέχοντος μέλους. Λοιπές απαιτήσεις του επενδυτή πελάτη έναντι του ιδίου συμμετέχοντος μέλους από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, συνυπολογίζονται και αυτός αποζημιώνεται μέχρι του ορίου κάλυψης των 30.000 ευρώ.

Αν το τμήμα της απαίτησης που αναλογεί σε κάθε συνδικαιούχο δεν προκύπτει από τη σύμβαση μεταξύ των συνδικαιούχων και του συμμετέχοντος μέλους, για τους σκοπούς της αποζημίωσης η απαίτηση νοείται ότι ανήκει στους συνδικαιούχους κατά ίσα μέρη.

Η κάλυψη εξακολουθεί να παρέχεται και μετά την ανάκληση της άδειας λειτουργίας του συμμετέχοντος μέλους για τις επενδυτικές υπηρεσίες που πραγματοποιήθηκαν μέχρι την ανάκληση.

Για τον υπολογισμό του ύψους της απαίτησης του επενδυτή για την οποία υποβάλλεται αίτηση παροχής αποζημίωσης στο Συνεγγυητικό λαμβάνονται υπόψη:

 1. η αξία των χρηματοπιστωτικών μέσων του επενδυτή, που το συμμετέχον μέλος αδυνατεί να επιστρέψει, με ημερομηνία αναφοράς την ημέρα λήψης της απόφασης της Αρμόδιας Αρχής ή έκδοσης της δικαστικής απόφασης που προβλέπονται στην περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 28 του ν. 4941/2022 και
 2. χρηματικά υπόλοιπα του επενδυτή σε ευρώ. Αν οι λογαριασμοί τηρούνται σε άλλο νόμισμα, για τον υπολογισμό του ύψους της απαίτησης λαμβάνεται υπόψη η ισοτιμία της ημερομηνίας αναφοράς της περίπτωσης α). Αν κατά την ημερομηνία αναφοράς δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή για κάποιο χρηματοπιστωτικό μέσο, λαμβάνεται υπόψη η τελευταία διαθέσιμη τιμή που προηγείται της ημερομηνίας αναφοράς.

Για τον υπολογισμό της αποζημίωσης λαμβάνονται υπόψη απαιτήσεις του συμμετέχοντος μέλους κατά του επενδυτή, εφόσον κατά την ημερομηνία αναφοράς συντρέχουν οι προϋποθέσεις νόμιμου συμψηφισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 440 έως 452 του Αστικού Κώδικα ή συμβατικού συμψηφισμού στο πλαίσιο σχετικής γραπτής συμφωνίας του μέλους με τον επενδυτή. Το Συνεγγυητικό δεν οφείλει τόκο επί του ποσού της αποζημίωσης για το χρονικό διάστημα μέχρι την καταβολή της στον δικαιούχο, εκτός εάν η καταβολή γίνει μετά την παρέλευση της προθεσμίας των 2 μηνών από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Συνεγγυητικό.

Προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης:

Το Συνεγγυητικό αποζημιώνει επενδυτές μόνον για απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά κατά συμμετέχοντος μέλους, κατά τους όρους και τη διαδικασία του περιγράφονται στο νόμο, με την επιφύλαξη των εξαιρέσεων του νόμου, εφόσον ικανοποιούνται οι εξής προϋποθέσεις:

 1. υφίσταται έγγραφη σύμβαση μεταξύ του επενδυτή και του συμμετέχοντος μέλους για την παροχή της αντίστοιχης καλυπτόμενης επενδυτικής υπηρεσίας,
  1. η αρμόδια Αρχή, με απόφασή της, διαπιστώνει ότι το συμμετέχον μέλος αδυνατεί να εκπληρώσει τις απορρέουσες υποχρεώσεις του από απαιτήσεις επενδυτών του, για λόγους που συνδέονται άμεσα με την οικονομική του κατάσταση και η αδυναμία αυτή προβλέπεται ότι δεν είναι αναστρέψιμη στο προσεχές μέλλον ή
  2. δικαστική αρχή, βασιζόμενη σε λόγους που έχουν άμεση σχέση με την οικονομική κατάσταση του συμμετέχοντος μέλους, έχει εκδώσει απόφαση για την αναστολή της δυνατότητας των επενδυτών να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους έναντι του συμμετέχοντος μέλους, αν αυτό συμβεί πριν δημοσιευθεί η απόφαση της υποπερ. βα) και
 2. οι απαιτήσεις προέρχονται αποκλειστικά και μόνον από παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από το συμμετέχον μέλος, για την παροχή των οποίων έχει λάβει αντίστοιχη άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, αποκλειομένης ρητώς της ενεργοποίησης της ευθύνης του Συνεγγυητικού σε περίπτωση παροχής επενδυτικής υπηρεσίας εκτός της άδειας λειτουργίας του συμμετέχοντος μέλους του.

Εξαιρούμενες από την κάλυψη του Συνεγγυητικού απαιτήσεις

Δεν καλύπτονται από το Συνεγγυητικό απαιτήσεις επενδυτών που αφορούν:

 1. στα κεφάλαια που ο επενδυτής καταθέτει στο συμμετέχον μέλος και που δεν συνδέονται με θεματοφυλακή ή διοικητική διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων ή που ο επενδυτής δεν αποδεικνύει ότι έχουν λειτουργική σύνδεση και συνάφεια με τις συμφωνηθείσες προς διενέργεια από το συμμετέχον μέλος επενδυτικές υπηρεσίες, στο πλαίσιο της συμβατικής τους σχέσης ή συνδέονται με άλλου είδους υποκρυπτόμενη συμβατική σχέση με το συμμετέχον μέλος, όπως δάνειο ή ανώμαλη παρακαταθήκη ή κατάθεση με ή χωρίς τόκο,
 2. σε αδυναμία εκπλήρωσης υποχρεώσεων τρίτων μη μελών του Συνεγγυητικού, με τους οποίους οι επενδυτές του συμμετέχοντος μέλους έχουν απευθείας συμβατική σχέση ακόμη και αν το συμμετέχον μέλος ευθύνεται για την επιλογή τους, όπως θεματοφυλάκων ή εκτελουσών επιχειρήσεων,
 3. σε αξίωση, η οποία έχει γεννηθεί πριν την ημερομηνία έκδοσης των αποφάσεων της περ. β) της παρ. 1 και δεν προκύπτει από τη διαπιστωθείσα αδυναμία, ανεξαρτήτως από το εάν η αξίωση έχει αναζητηθεί δικαστικώς από τον επενδυτή κατά του συμμετέχοντος μέλους πριν από την έκδοση των παραπάνω αποφάσεων,
 4. σε απαιτήσεις που προέρχονται από συναλλαγές επενδυτών πελατών, για τις οποίες έχει εκδοθεί αμετάκλητη δικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του ν. 4557/2018 (Α’ 139) ή της ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας,
 5. σε απαιτήσεις που απορρέουν από συναλλαγές ή συμπεριφορές, για τις οποίες έχει επιβληθεί πρόστιμο, κατά του οποίου δεν έχει ασκηθεί ένδικο βοήθημα, ή έχει εκδοθεί αμετάκλητη απόφαση διοικητικού ή ποινικού δικαστηρίου για τα αδικήματα της κατάχρησης αγοράς, όπως προβλέπονται στις κείμενες διατάξεις.

Σε κάθε περίπτωση δεν συνιστούν απαιτήσεις, άλλες απαιτήσεις αποζημίωσης επενδυτών κατά συμμετέχοντος μέλους από πράξεις ή παραλείψεις του ως άνω μέλους, που απορρέουν από παραβάσεις της μεταξύ τους σύμβασης ή των διατάξεων της νομοθεσίας ή του κανονιστικού πλαισίου, όπως απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων ελέγχου συμβατότητας ή καταλληλότητας (misselling), ή διατάξεων του δικαίου του καταναλωτή (δείτε παραπάνω ενότητα «Αποζημιώσεις»).

Εξαιρούμενοι από την κάλυψη του Συνεγγυητικού επενδυτές

Δεν καλύπτονται από το Συνεγγυητικού καθόσον δεν θεωρούνται επενδυτές κατά το νόμο, οι ακόλουθες κατηγορίες:

 1. οι επιχειρήσεις επενδύσεων και οι εξομοιούμενες με αυτές ως προς το αντικείμενό τους επιχειρήσεις τρίτων χωρών, ανεξαρτήτως νομικού τύπου,
 2. τα πιστωτικά ιδρύματα και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενο τους αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού τύπου,
 3. τα χρηματοδοτικά ιδρύματα της περ. 22 της παρ. 1 του άρθρου 3 του ν. 4261/2014 (Α’ 107) και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού τύπου,
 4. οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ν. 4364/2016 (Α’ 13) και οι εξομοιούμενες με αυτές ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού τύπου,
 5. οι οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης του άρθρου 3 του ν. 4099/2012 (Α’ 250), οι ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου του άρθρου 27 του ν. 3371/2005 (Α’ 178), οι διαχειριστές οργανισμών εναλλακτικών επενδύσεων του ν. 4209/2013 (Α’ 253) και οι εξομοιούμενες ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως νομικού τύπου,
 6. τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στον ν. 1611/1950 (Α’ 340) και τα εξομοιούμενα με αυτά ως προς τη φύση τους νομικά πρόσωπα, ανεξαρτήτως νομικού τύπου, καθώς και τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης του ν. 4680/2020 (Α’ 72) και του ν. 4261/2014,
 7. τα κράτη, οι κεντρικές διοικητικές αρχές, οι κρατικές υπηρεσίες και οι υπερεθνικοί φορείς και οργανισμοί ανεξαρτήτως νομικού τύπου,
 8. οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
 9. τα διοικητικά και διευθυντικά στελέχη των επιχειρήσεων επενδύσεων ή εταιρειών διαχείρισης, όπως αυτές ορίζονται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 20 ή πιστωτικών ιδρυμάτων, οι εταίροι που κατέχουν, άμεσα ή έμμεσα, τουλάχιστον πέντε τοις εκατό (5%) των δικαιωμάτων ψήφου ή του μετοχικού κεφαλαίου της επιχείρησης επενδύσεων, τα πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για τη διενέργεια του προβλεπόμενου στη νομοθεσία ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων της επιχείρησης επενδύσεων και πρόσωπα που έχουν τις ίδιες ιδιότητες σε εταιρείες συνδεδεμένες, κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 (Α’ 251) με την επιχείρηση επενδύσεων ή την εταιρεία διαχείρισης, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 20, ή το πιστωτικό ίδρυμα,
 10. οι συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού, οι σύζυγοι και τα πρόσωπα που εξομοιώνονται με σύζυγο, κατ’ εφαρμογή του ν. 4356/2015 (Α’ 181), καθώς και τρίτοι που ενεργούν για λογαριασμό των προσώπων της περ. θ) ως προς την επιχείρηση επενδύσεων ή την εταιρεία διαχείρισης, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 3, ή το πιστωτικό ίδρυμα, στην οποία απασχολούνται ή μετέχουν τα πρόσωπα της περ. θ),
 11. κάθε άλλο πρόσωπο, το οποίο είναι συνδεδεμένο κατά την έννοια του άρθρου 32 του ν. 4308/2014 με το μέλος που του παρέχει καλυπτόμενες υπηρεσίες,
 12. πρόσωπα τα οποία, με βάση απόφαση αρμόδιας διοικητικής αρχής ή τελεσίδικη απόφαση δικαστηρίου, έχουν κριθεί ότι είναι υπαίτια ή ότι έχουν επωφεληθεί από την αδυναμία της επιχείρησης επενδύσεων ή της εταιρείας διαχείρισης, όπως ορίζεται στις παρ. 1 έως 4 του άρθρου 20, ή του πιστωτικού ιδρύματος και τα οποία έχουν συμβάλλει στην επιδείνωση της οικονομικής της κατάστασης ή έχουν προξενήσει τις οικονομικές της δυσκολίες, οι οποίες οδήγησαν στην έκδοση των αποφάσεων της περ. α) της παρ. 1,
 13. εταιρείες οι οποίες, λόγω του μεγέθους τους, δεν επιτρέπεται να συντάσσουν συνοπτικό ισολογισμό σύμφωνα με τον ν. 4308/2014.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close