ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση σε επενδυτές / πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών

Το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών  (με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό») είναι ο φορέας του ελληνικού συστήματος αποζημίωσης των επενδυτών για καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες από τα συμμετέχοντα μέλη και ταμείο εξυγίανσης των επιχειρήσεων επενδύσεων, διέπεται από το νόμο 4941/2022 και εδρεύει στην Αθήνα. Το Συνεγγυητικό είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με αόριστη διάρκεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών. Δεν υπάγεται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή στους φορείς γενικής κυβέρνησης της περ. β) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143).

Σκοποί του Συνεγγυητικού είναι:

  1. η καταβολή αποζημιώσεων σε επενδυτές, σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας συμμετέχοντος μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και
  2. η χρήση των διαθεσίμων του Σκέλους Εξυγίανσης (ΣΕ) από την Αρχή Εξυγίανσης του εσωτερικού άρθρου 2 του άρθρου 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87), για τις επιχειρήσεις επενδύσεων, με σκοπό την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του ν. 4335/2015.

Το Συνεγγυητικό διαχωρίζεται σε δύο Σκέλη:

  1. για την κάλυψη των επενδυτών («Σκέλος Κάλυψης Επενδυτικών Υπηρεσιών, ΣΚΕΥ»),
  2. και για τη χρηματοδότηση των μέτρων εξυγίανσης («Σκέλος Εξυγίανσης, ΣΕ»).

Καθένα από τα δύο Σκέλη (ΣΚΕΥ και το ΣΕ) είναι σαφώς διακριτά μεταξύ τους και διαθέτουν αυτοτελή κεφάλαια κάθε ένα εκ των οποίων χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εκπλήρωση των σκοπών του.

Το Συνεγγυητικό αποζημιώνει απαιτήσεις από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες αποκλειστικά κατά συμμετέχοντος μέλους, οι οποίες απαιτήσεις προκύπτει, όταν το συμμετέχον μέλος αδυνατεί κατά τα ισχύοντα στον νόμο ή στη σύμβαση να εκπληρώσει τις ακόλουθες υποχρεώσεις του:

  1. να αποδώσει στους επενδυτές τα κεφάλαια τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές υπηρεσίες, ή
  2. να επιστρέψει στους επενδυτές τίτλους οι οποίοι τους ανήκουν και τους οποίους κρατεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους σε σχέση με επενδυτικές υπηρεσίες.

Δεν συνιστούν απαιτήσεις, άλλες απαιτήσεις αποζημίωσης επενδυτών κατά συμμετέχοντος μέλους από πράξεις ή παραλείψεις του ως άνω μέλους, που απορρέουν από παραβάσεις της μεταξύ τους σύμβασης ή των διατάξεων της νομοθεσίας ή του κανονιστικού πλαισίου, όπως απαιτήσεις αποζημίωσης λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεων ελέγχου συμβατότητας ή καταλληλότητας (misselling), ή διατάξεων του δικαίου του καταναλωτή.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται τρεις βασικοί άξονες πληροφορίας για τη δομή και τη λειτουργία του Συνεγγυητικού.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Το Συνεγγυητικό διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη.

ΜΕΛΗ

Στο Συνεγγυητικό «συμμετέχουν» σήμερα εξήντα δύο (62) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close