ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση σε επενδυτές / πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες. ΜΑΘΕΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Το «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», αποτελεί Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, σύμφωνα με την Οδηγία 97/7/ΕΚ και λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 61 – 78 του ν. 2533/1997 (ΦΕΚ 228/11.11.1997, τεύχος Α’), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η παραπάνω Οδηγία.

Το Συνεγγυητικό ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 3078/11.10.1954 (ΦΕΚ 245/11.10.1954,  τεύχος Α’), με την επωνυμία «Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών», για την διασφάλιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών.  Η δημιουργία του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου είχε κριθεί απαραίτητη για την ασφάλεια των συναλλασσόμενων στο Χρηματιστήριο Αξιών και είχε προβλεφθεί από το έτος 1919 με σχετικούς νόμους και κατά τα αναφερόμενα στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.Δ. 3078/1954.  Η σύσταση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου καθυστέρησε λόγω της μη έκδοσης του προβλεπόμενου τότε Β. Διατάγματος, για την παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Με τις διατάξεις των άρθρων 94 – 117 παρ. 1 και 3 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/23.07.2015, τεύχος Α’), με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων, το Συνεγγυητικό ορίστηκε ως Ταμείο Εξυγίανσης των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η υποστηριξη της σταθεροτητας και αξιοπιστιας της λειτουργιας της αγορας επενδυτικων υπηρεσιων.

Οι σκοποί του «Συνεγγυητικού», σύμφωνα με το άρθρο 63 του ν. 2533/1997 είναι:

α) η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας Α.Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και

β) η χρησιμοποίηση από την Αρχή Εξυγίανσης του Σκέλους Εξυγίανσης του άρθρου 73Α για τις επιχειρήσεις επενδύσεων για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής των μέτρων εξυγίανσης που προβλέπονται στο νόμο ενσωμάτωσης της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ.

Το «Συνεγγυητικό» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του εκλέγονται για τρία έτη από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του Συνεγγυητικού.  Τα μέλη του μπορούν να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό.

Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημίωση σε επενδυτές / πελάτες για απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστώνεται οριστική ή μη αναστρέψιμη αδυναμία Α.Ε.Π.Ε.Υ., να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της, που προέρχονται από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών:

 • είτε να παραδώσει σε επενδυτές / πελάτες της τα χρηματοπιστωτικά μέσα που τους ανήκουν και τα οποία η Α.Ε.Π.Ε.Υ. κατείχε, διαχειριζόταν ή φύλασσε για λογαριασμό τους,
 • είτε να αποδώσει σε επενδυτές / πελάτες της τα κεφάλαια που τους οφείλει.

ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Παρακάτω παρουσιάζονται τρεις βασικοί άξονες πληροφορίας για τη δομή και τη λειτουργία του Συνεγγυητικού.

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα άρθρα 68, 69 και 70 του νόμου 2533/1997 ορίζουν τα Διοικητικά και Ελεγκτικά Όργανα του Συνεγγυητικού.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΙΣ

Σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη.

ΜΕΛΗ

Στο Συνεγγυητικό «συμμετέχουν» σήμερα εξήντα έξι (66) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις (4) κατηγορίες.

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Παρακάτω μπορείτε να δείτε τις απαντήσεις σε μερικές από τις συχνότερες ερωτήσεις που λαμβάνουμε από τους επενδυτές.

Ποιο είναι το ύψος του Κεφαλαίου του Συνεγγυητικού;

Το Κεφάλαιο του Συνεγγυητικού σχηματίζεται από τις εισφορές των Μελών.

Οι εισφορές διακρίνονται σε αρχικές, τακτικές, συμπληρωματικές και ειδικές. Οι εισφορές που έχει καταβάλει κάθε Μέλος αποτελούν το σύνολο των εισφορών του.

Το σύνολο του Κεφαλαίου στις 31 Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε στο ποσό των 45.760.081,00 ευρώ.

Ποιες είναι οι καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες από το Συνεγγυητικό;

 • Οι καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες είναι:
  •  (α)       Η λήψη και διαβίβαση εντολών, η οποία συνίσταται στη λήψη και διαβίβαση εντολών για λογαριασμό πελατών, για κατάρτιση συναλλαγών σε χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • (β)        Η εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών, η οποία συνίσταται στην κατάρτιση συμβάσεων αγοράς ή πώλησης ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών.
  • (γ)        Η διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία συνίσταται στη διαπραγμάτευση από ΕΠΕΥ με κεφάλαια της ενός ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων προς κατάρτιση συναλλαγών επ` αυτών.
  • (δ)        Η διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση, κατά τη διακριτική ευχέρεια της Α.ΕΠΕΥ, χαρτοφυλακίων πελατών, στο πλαίσιο εντολής τους, που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • (στ)       Η αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με δέσμευση ανάληψης.
  • (ζ)         Η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

  Σύμφωνα με την ενότητα που αφορά τις καλύψεις του Συνεγγυητικού.

  Κάθε άλλη μορφή επένδυσης, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και παρέχεται από τα μέλη του Συνεγγυητικού προς πελάτες τους, ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ».

Ποια είναι τα χρηματοπιστωτικά μέσα που καλύπτονται από το Συνεγγυητικό;

Τα χρηματοπιστωτικά μέσα σύμφωνα με την ενότητα που αφορά τις καλύψεις του Συνεγγυητικού, παρ. 3β, είναι:

 • (α)        Οι κινητές αξίες.
 • (β)        Τα μέσα χρηματαγοράς.
 • (γ)        Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
 • (δ)        Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής, οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσεις ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.
 • (ε)        Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ` επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης).
 • (στ)       Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ.
 • (ζ)         Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση στ` του άρθρου αυτού και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.
 • (η)        Τα παράγωγα μέσα για τη μετακύληση του πιστωτικού κινδύνου.
 •  (θ)       Οι χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).

(ι)         Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που εκκαθαρίζονται υποχρεωτικά με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ` επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους (αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν άρθρο, που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένη αγορά ή ΠΜΔ, υπόκεινται σε εκκαθάριση ή διακανονισμό μέσω αναγνωρισμένων γραφείων συμψηφισμού ή σε τακτικές κλήσεις για κάλυψη περιθωρίων.

Ποια είναι τα Μέλη του Συνεγγυητικού;

Μέλη του Συνεγγυητικού σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:

 • Οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών(Α.Ε.Π.Ε.Υ) κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1 β του νόμου 4514/2018, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
 • Τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1, περ. 1 του νόμου 4261/2014, τα οποία έχουν λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό και όχι στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) του ΤΕΚΕ.
 • Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), κατά την έννοια του άρθρου 3, περ. γ. του νόμου 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
 • Οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) κατά την έννοια του άρθρου 87 του νόμου 4514/2018οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός αν διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης μέσω της οποίας, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, του προφίλ κινδύνου και της νομικής φύσης τους, εξασφαλίζεται ισοδύναμη προστασία των πελατών τους.
 • Οι εξωτερικές ΑΕΔΟΕΕ κατά την έννοια του ν. 4209/2013, που έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια παροχής υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρ.5 του ν.4209/2013.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close