ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Διοικητικό Συμβούλιο Συνεγγυητικού

 • Πρόεδρος: Αναστασία Μ. Στάμου – Β΄ Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
 • Αντιπρόεδρος: Σπυρίδων Χ. Κυρίτσης – Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ ΧΡΗΜ/ΚΗ ΑΕΠΕΥ
 • Εντεταλμένος Σύμβουλος: Νικόλαος Η. Πετροπουλάκης – Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ
 • Αναπληρωτής Εντεταλμένος Σύμβουλος: Κωνσταντίνος Δ. Θεοδωρόπουλος – Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας ATHOS ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ

Μέλη:

 1. Νικόλαος Θ. Ανδριανόπουλος – Πρόεδρος της εταιρείας EUROBANK EQUITIES ΑΕΠΕΥ
 2. Ελένη Χ. Κορίτσα – Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας EUROBANK ASSET MANAGEMENT ΑΕΔΑΚ
 3. Δημήτριος Γ. Τσάκωνας – Γενικός Διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ)

Εκλογή και αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Συνεγγυητικό διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.).

Τα μέλη του προέρχονται και προτείνονται ως εξής:

 1. ένα (1) μέλος από το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, που ορίζεται ως Πρόεδρος,
 2. ένα (1) μέλος από το Υπουργείο Οικονομικών,
 3. τρία (3) μέλη εκ των μελών του Συνεγγυητικού που παρέχουν τις υπηρεσίες της περ. 2 του τμήματος Α’ ή της περ. 1 του τμήματος Β του Παραρτήματος I του ν. 4514/2018 (Α’ 14),
 4. δύο (2) μέλη εκ των λοιπών μελών του Συνεγγυητικού που δεν παρέχουν τις υπηρεσίες της ανωτέρω περ. (γ).
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου διορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και δύναται να ανανεώνεται χωρίς περιορισμό. Η θητεία παρατείνεται αυτοδικαίως μέχρι τον διορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου και πάντως όχι πέραν του τριμήνου από τη λήξη της.

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε ανεξαιρέτως θέμα, το οποίο υπάγεται στους σκοπούς του Συνεγγυητικού και αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπηση του Συνεγγυητικού. Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα όταν παρίστανται ή αντιπροσωπεύονται τέσσερα (4) τουλάχιστον μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον ένας είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού. Οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών που μετέχουν στη συνεδρίαση, παρόντα ή αντιπροσωπευόμενα, εκτός από τις περιπτώσεις που ορίζεται διαφορετικά στο νόμο. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η άποψη υπέρ της οποίας τάσσεται ο Πρόεδρος.

Εκπροσώπηση του Συνεγγυητικού

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι μη εκτελεστικό μέλος, εκπροσωπεί το Συνεγγυητικό ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου, δικαστικώς και εξωδίκως, και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου, την ορθή εκτέλεση του προγράμματος και του προϋπολογισμού του Συνεγγυητικού στο πλαίσιο της επίτευξης των σκοπών του και την τήρηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας των υπηρεσιών του Συνεγγυητικού, περιλαμβανομένων των κανόνων λειτουργίας του Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Πρόεδρος συγκαλεί σε συνεδριάσεις το Διοικητικό Συμβούλιο, προεδρεύει στις συνεδριάσεις του και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Το Διοικητικό Συμβούλιο, με απόφασή του, μπορεί να αναθέτει την εκπροσώπησή του ή να παρέχει εξουσιοδότηση για όλα ή μερικά θέματα ή ειδικά για ορισμένες πράξεις σε οποιοδήποτε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ή υπάλληλο του Συνεγγυητικού καθορίζοντας ταυτόχρονα τη διάρκεια, το περιεχόμενο της ανάθεσης και τους λοιπούς όρους για την εκπροσώπησή του.

Ο Διευθυντής του Συνεγγυητικού διορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και αποτελεί το ανώτερο διοικητικό όργανο μετά το Διοικητικό Συμβούλιο, ασκεί τη διοίκηση και εποπτεύει όλες τις υπηρεσίες του Συνεγγυητικού, σύμφωνα με τον Κανονισμό οργάνωσης και λειτουργίας.

Εποπτεία

Το Συνεγγυητικό εποπτεύεται από τον Υπουργό Οικονομικών.

Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων μελών συγκαλείται, προκειμένου να διατυπώνει τη γνώμη της επί του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Συνεγγυητικού.

H Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων μελών σύμφωνα με την παρ. 4 του ν. 4941/2022 συγκαλείται, προκειμένου να διατυπώνει τη γνώμη της επί του προϋπολογισμού και του απολογισμού του Συνεγγυητικού.

Το Συνεγγυητικό συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό και εκπονεί ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του.

Ο προϋπολογισμός συντάσσεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε οικονομικού έτους σε χρόνο που προσδιορίζει το Δ.Σ. εντός του ως άνω ορίου και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών.

Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει κατάλογο των συμμετεχόντων μελών ή υποκαταστημάτων αυτών.

Ο απολογισμός συντάσσεται μέχρι το τέλος Ιουνίου του επομένου οικονομικού έτους. Ο απολογισμός περιλαμβάνει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση του Συνεγγυητικού και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών, μαζί με την έκθεση του ελεγκτή.

Η λειτουργία της Γενικής Συνέλευσης εξειδικεύεται στο Παράρτημα ΙΙ του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργείας του Συνεγγυητικού, το οποίο παρατίθεται ακολούθως ΕΔΩ

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Επιτροπή Ελέγχου

Η Επιτροπή Ελέγχου του Συνεγγυητικού, συνδράμει το Διοικητικό Συμβούλιο στην εκπλήρωση των καθηκόντων του καθόσον ενημερώνεται για τα αποτελέσματα των ελέγχων που πραγματοποιεί η μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ενώ παράλληλα ενημερώνεται από τον νόμιμο ελεγκτή για τα αποτελέσματα του υποχρεωτικού ελέγχου καθώς επίσης και για τυχόν αδυναμίες των διαδικασιών που αφορούν τη χρηματοοικονομική πληροφόρηση και τη σύνταξη των χρηματοοικονομικών καταστάσεων.

Ορκωτοί ελεγκτές/Ελεγκτικά γραφεία

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και των οικονομικών καταστάσεων του Συνεγγυητικού ανατίθεται από το Δ.Σ. σε έναν ή περισσότερους νόμιμους ελεγκτές ή ελεγκτικά γραφεία ή κοινοπραξίες νομίμων ελεγκτών, οι οποίοι συντάσσουν σχετική έκθεση, που υποβάλλουν στη Γενική Συνέλευση των μελών.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Επιτροπή Αποζημιώσεων

Η διαδικασία καταγραφής και αξιολόγησης των προβαλλομένων απαιτήσεων ανατίθεται σε ανεξάρτητη ειδική Επιτροπή Αποζημιώσεων, η οποία λειτουργεί σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποζημιώσεων, όπως αυτός έχει διαμορφωθεί από το Δ.Σ., και αποτελείται από πρόσωπα με ειδικές γνώσεις επί θεμάτων κεφαλαιαγοράς.

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, τα οποία ορίζονται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από εισήγηση του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού και σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς με τριετή θητεία. Μέχρι δύο (2) από τα μέλη αυτά μπορεί να επιλέγονται μεταξύ των εκπροσώπων των συμμετεχόντων μελών του. Τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων επιλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν ειδική γνώση ή εμπειρία σε ζητήματα χρηματοπιστωτικού τομέα ή ειδικές νομικές ή λογιστικές γνώσεις και δεν είναι μέλη του Δ.Σ. του Συνεγγυητικού ούτε έχουν σχέση εξηρτημένης εργασίας ή άλλη επαγγελματική σχέση με το Συνεγγυητικό.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποζημιώσεων έχει την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της λειτουργίας της και τήρησης των πάσης φύσης προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόντα ή στις αποφάσεις του Δ.Σ. που αφορούν θέματα αποζημιώσεως επενδυτών. Μεταξύ άλλων, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Αποζημιώσεων είναι υπεύθυνος προς το Δ.Σ. του Συνεγγυητικού για την κατάρτιση, την περιοδική αναθεώρηση και τον έλεγχο τήρησης των διαδικασιών λήψης αποφάσεων από την Επιτροπή Αποζημιώσεων. Η αποζημίωση, οι διαδικασίες λειτουργίας της Επιτροπής Αποζημιώσεων και κάθε αναθεώρησή τους εγκρίνονται με απόφαση του Δ.Σ. και πρέπει να είναι σύμφωνες με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Επιτροπής Αποζημιώσεων. Για τη λήψη απόφασης της Επιτροπής Αποζημιώσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αριθμού μελών της ίσου τουλάχιστον προς το ήμισυ συν ένα του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου. Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποζημιώσεων για την καταβολή ή μη των αποζημιώσεων, καθώς και για τον καθορισμό των ποσών που πρόκειται να καταβληθούν έχουν οριστικό χαρακτήρα ως προς το Συνεγγυητικό.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων έχουν την απαιτούμενη για την επιτέλεση του έργου τους εξουσία πρόσβασης στα βιβλία που τηρούνται από το συμμετέχον μέλος, καθώς και λήψης πληροφοριών από τους τρίτους σύμφωνα με το άρθρο 50, και υποχρεούνται σε απόλυτη εχεμύθεια έναντι τρίτων ως προς τις πληροφορίες που περιέρχονται σε γνώση τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οικονομικές καταστάσεις

Το Συνεγγυητικό συντάσσει προϋπολογισμό και απολογισμό και εκπονεί ετήσια έκθεση για τις δραστηριότητές του.
Ο προϋπολογισμός συντάσσεται μέχρι το τέλος Οκτωβρίου κάθε οικονομικού έτους σε χρόνο που προσδιορίζει το Δ.Σ. εντός του ως άνω ορίου και κοινοποιείται στον Υπουργό Οικονομικών.
Η ετήσια έκθεση περιλαμβάνει κατάλογο των συμμετεχόντων μελών ή υποκαταστημάτων αυτών.
Ο απολογισμός συντάσσεται μέχρι το τέλος Ιουνίου του επομένου οικονομικού έτους. Ο απολογισμός περιλαμβάνει τον ισολογισμό και την ετήσια έκθεση του Συνεγγυητικού και υποβάλλεται για έγκριση στον Υπουργό Οικονομικών, μαζί με την έκθεση του ελεγκτή.
Οι οικονομικές καταστάσεις συντάσσονται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Σύνδεσμοι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close