Συμμετέχοντα μέλη

Σκέλος κάλυψης επενδύσεων

Το Συνεγγυητικό, αποζημιώνει τους επενδυτές/πελάτες συμμετέχοντος μέλους σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας συμμετέχοντος μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Τα συμμετέχοντα μέλη στο Συνεγγυητικό είναι:

  1. Οι Ανώνυμες Εταιρίες Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (Α.Ε.Π.Ε.Υ) κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1 β του νόμου 4514/2018, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
  2. Τα Πιστωτικά Ιδρύματα κατά την έννοια του άρθρου 3, παρ. 1, περ. 1 του νόμου 4261/2014, τα οποία έχουν λάβει άδεια από την Τράπεζα της Ελλάδος να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες και συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό και όχι στο Σκέλος Κάλυψης Επενδύσεων (ΣΚΕ) του ΤΕΚΕ.
  3. Οι Ανώνυμες Εταιρίες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων (Α.Ε.Δ.Α.Κ.), κατά την έννοια του άρθρου 3, περ. γ. του νόμου 4099/2012, όπως έχει τροποποιηθεί και εκάστοτε ισχύει, οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες.
  4. Οι εξωτερικές ΑΕΔΟΕΕ του ν. 4209/2013,που έχουν λάβει από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς άδεια παροχής υπηρεσιών της παρ. 4 του άρθρ. 6 του ν. 4209/2013.
  5. Οι Ανώνυμες Εταιρίες Επενδυτικής Διαμεσολάβησης (Α.Ε.Ε.Δ.) κατά την έννοια του άρθρου 87 του νόμου 4514/2018 οι οποίες έχουν λάβει άδεια από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς να παρέχουν επενδυτικές υπηρεσίες, εκτός αν διαθέτουν ασφάλιση επαγγελματικής αποζημίωσης μέσω της οποίας, λαμβανομένων υπόψη του μεγέθους, του προφίλ κινδύνου και της νομικής φύσης τους, εξασφαλίζεται ισοδύναμη προστασία των πελατών τους.
  6. Κάθε άλλη επιχείρηση παροχής επενδυτικών υπηρεσιών κατά την έννοια του άρθρου 4, παρ. 1 περ. α,ν. 4514/2018,που σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις υποχρεούνται να συμμετέχουν στο Συνεγγυητικό.

Τα μέλη καταβάλλουν τις εισφορές τους στο Συνεγγυητικό σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο νόμο.

Το Συνεγγυητικό καλύπτει τους επενδυτές των συμμετεχόντων μελών, για την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα, καθώς και τους επενδυτές, στους οποίους οι ανωτέρω επιχειρήσεις παρέχουν καλυπτόμενες υπηρεσίες σε άλλα κράτη μέλη, είτε μέσω υποκαταστημάτων, είτε χωρίς εγκατάσταση, σύμφωνα με την εκάστοτε νομοθεσία. Σε περίπτωση που το επίπεδο ή η έκταση, συμπεριλαμβανομένου του ποσοστού, της κάλυψης που προσφέρει το σύστημα αποζημιώσεων του κράτους υποδοχής υπερβαίνει το ύψος ή την έκταση της κάλυψης που παρέχεται από το Συνεγγυητικό, το μέλος δύναται, εκούσια, να συμμετέχει στο αντίστοιχο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών του κράτους υποδοχής προκειμένου να συμπληρώσει την κάλυψη, της οποίας ήδη απολαύουν οι επενδυτές λόγω της συμμετοχής τους στο Συνεγγυητικό.

Επισημαίνεται ότι η  καθ’ οιονδήποτε τρόπο παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών από μέλη επιτρέπεται μόνο υπό την προϋπόθεση της συμμετοχής στο Συνεγγυητικό.

Σκέλος εξυγίανσης

Για την υλοποίηση των μέτρων εξυγίανσης για την ανάκαμψη και εξυγίανση των Επιχειρήσεων Επενδύσεων που προβλέπεται από την Οδηγία 2014/59/ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των άρθρων 94 – 117 παρ. 1 και 3 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/23.07.2015, τεύχος Α’), έχει δημιουργηθεί σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις ξεχωριστό Σκέλος στο Κεφάλαιο του Συνεγγυητικού, στο οποίο συμμετέχουν με εισφορές οι υπαγόμενες στα μέτρα εξυγίανσης Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η ανάκαμψη και η εξυγίανση των Επιχειρήσεων Επενδύσεων προβλέπεται από την Οδηγία 2014/59/ΕΕ και ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με τις διατάξεις των άρθρων 94 – 117 παρ. 1 και 3 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/23.07.2015, τεύχος Α’).

Το Συνεγγυητικό ορίστηκε ως Ταμείο Εξυγίανσης για τις Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, που άπτονται στις παραπάνω διατάξεις και χρησιμοποιείται από την Αρχή Εξυγίανσης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αποκλειστικά και μόνο στο βαθμό που είναι αναγκαίο για να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή των μέτρων εξυγίανσης, ως προς τις εν λόγω επιχειρήσεις.

Στο Σκέλος Εξυγίανσης συμμετέχουν υποχρεωτικά οι ΑΕΠΕΥ, που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4335/2015 και καταβάλλουν εισφορές στο ΣΕ, το οποίο λειτουργεί και ως Ταμείο Εξυγίανσης για τις εν λόγω ΑΕΠΕΥ. Οι διαθέσιμοι πόροι εκ των εισφορών του ΣΕ αποσκοπούν αποκλειστικά στη χρηματοδότηση μέτρων εξυγίανσης των εν λόγω ΑΕΠΕΥ.

CFS Α.Χ.Ε.Π.Ε.Υ.
Aliquam id dapibus nibh, sed pellentesque eros. Integer lobortis ultricies nunc ut vehicula.
EPIC Α.Ε.Π.Ε.Υ.
Aliquam id dapibus nibh, sed pellentesque eros. Integer lobortis ultricies nunc ut vehicula.
ΕΔΕΚΤ Α.Ε.Π.E.Y.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed rutrum vitae lorem a pretium. Nunc…

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close