ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νομοθεσία

Το Συνεγγυητικό διέπεται από το νόμο 4941/2022 με τίτλο «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις». Με τον νόμο αυτό εκσυγχρονίστηκαν οι κανόνες και οι διαδικασίες που αφορούν στη λειτουργία, τη δομή, την οργάνωση και διοίκηση του Συνεγγυητικού, α) ως συστήματος αποζημίωσης επενδυτών στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1997 (L 084), ως αυτή ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη με το νόμο 2533/97 καθώς και του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και β) σε θέματα χρηματοδότησης για την εξυγίανση των επιχειρήσεων επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87).

Το Συνεγγυητικό, με σκοπό την πληρέστερη ενημέρωση και τη διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, προέβη σε ενσωμάτωση και κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του καταργούμενου νόμου 2533/1997 σε ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση αυτή είναι άτυπη (δεν έχει γίνει με νόμο) και ο αναγνώστης θα πρέπει να επαληθεύει το ακριβές περιεχόμενο του νόμου από τους νόμους που τροποποίησαν τις διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στην σχετική ενότητα Εθνική Νομοθεσία, με ανάρτησή τους κατά χρονολογική σειρά (από νεότερο σε αρχαιότερο).

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Νόμος 4941/2022 «Αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου λειτουργίας του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών, εκσυγχρονισμός Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους και άλλες επείγουσες διατάξεις»

Νόμος 2533/1997 «Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις» (κωδικοποιημένος)

ΥΑ(ΥΠΕΘΟ)17759/Β.769/2010 «Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού»

Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο

Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 σχετικά με τα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 97/9/ΕΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close