ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Ιστορικό

Το «Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών» με διακριτικό τίτλο «Συνεγγυητικό», αποτελεί Ταμείο Αποζημίωσης Επενδυτών, σύμφωνα με την Οδηγία 97/7/ΕΚ και διέπεται ως προς τη λειτουργία του από το ν. 4941/2022.

Το Συνεγγυητικό ιδρύθηκε με το Νομοθετικό Διάταγμα 3078/11.10.1954 (ΦΕΚ 245/11.10.1954, τεύχος Α’), με την επωνυμία «Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών», για την διασφάλιση των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Η δημιουργία του Συνεγγυητικού είχε κριθεί απαραίτητη για την ασφάλεια των συναλλασσόμενων στο Χρηματιστήριο Αξιών και είχε προβλεφθεί από το έτος 1919 με σχετικούς νόμους και κατά τα αναφερόμενα στην Εισηγητική Έκθεση του Ν.Δ. 3078/1954. Η σύσταση του Συνεγγυητικού Κεφαλαίου καθυστέρησε λόγω της μη έκδοσης του προβλεπόμενου τότε Β. Διατάγματος, για την παροχή νομοθετικής εξουσιοδότησης.

Το υφιστάμενο ως τότε Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών, αναδιαρθρώθηκε με το νόμο 2533/97, με τον οποίο ενσωματώθηκε στην ελληνική έννομη τάξη η οδηγία 97/9/ΕΚ, περί συστημάτων αποζημίωσης επενδυτών. Σκοπός του νόμου ήταν η καλύτερη ανταπόκριση του Συνεγγυητικού στις ανάγκες προστασίας του επενδυτικού κοινού και η προσαρμογή της νομοθεσίας προς τις διατάξεις της υπ΄ αριθμ. 97/9/ΕΚ Οδηγίας. Με το νόμο 2533/97, το Κοινόν Συνεγγυητικόν Κεφάλαιον Ασφάλειας των Χρηματιστηριακών Συναλλαγών μετονομάστηκε σε Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Η θέσπιση της εν λόγω Οδηγίας υπ’ αριθμ. 97/7/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαρτίου 1997 κρίθηκε απαραίτητη για την προστασία των επενδυτών και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης τους στο χώρο της κεφαλαιαγοράς, τα οποία έχουν μεγάλη σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της εσωτερικής ευρωπαϊκής αγοράς. Για το σκοπό αυτό η οδηγία όρισε ότι κάθε κράτος μέλος να διαθέτει ένα ή περισσότερα συστήματα αποζημίωσης των επενδυτών. Τα συστήματα αποζημίωσης επενδυτών εγγυόνται ένα ελάχιστο εναρμονισμένο επίπεδο προστασίας τουλάχιστον στους μικρούς επενδυτές στην περίπτωση κατά την οποία μία επιχείρηση αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της προς τους πελάτες / επενδυτές από την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Το 2015, το Συνεγγυητικό ορίστηκε ως Ταμείο Εξυγίανσης των Ανωνύμων Εταιρειών Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, κατόπιν της ενσωμάτωσης στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 2014/59/ΕΕ για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων με τις διατάξεις των άρθρων 94 – 117 παρ. 1 και 3 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ 87/23.07.2015, τεύχος Α’). Η εν λόγω Οδηγία προβλέπει την εναρμόνιση των διαδικασιών εξυγίανσης των ιδρυμάτων σε ενωσιακό επίπεδο, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση μη υγιών ή προβληματικών ιδρυμάτων για την διαφύλαξη της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, την ελαχιστοποίηση των οικονομικών και κοινωνικών επιπτώσεων στα κράτη μέλη, στα οποία δραστηριοποιούνται τα ιδρύματα.

Το Συνεγγυητικό διέπεται σήμερα ως προς τη λειτουργία του από το ν. 4941/2022, με τον οποίο αναθεωρήθηκε ο νόμος 2533/97, καθόσον κρίθηκε ότι απαιτείται ο εκσυγχρονισμός των κανόνων και των διαδικασιών που αφορούν στη λειτουργία, τη δομή, την οργάνωση και διοίκηση του Συνεγγυητικού, α) ως συστήματος αποζημίωσης επενδυτών στο πλαίσιο εφαρμογής της Οδηγίας 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 3ης Μαΐου 1997 (L 084 και του ν. 4514/2018 (Α’ 14) και β) σε θέματα χρηματοδότησης για την εξυγίανση των επιχειρήσεων επενδύσεων, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4335/2015 (Α’ 87).

Δομή και Λειτουργίες

Παρακάτω παρουσιάζονται δύο βασικοί άξονες πληροφορίας για τη δομή και τη λειτουργία του Συνεγγυητικού.

Αποζημιώσεις

Σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

Μέλη

Στο Συνεγγυητικό «συμμετέχουν» σήμερα εξήντα δύο (62) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε πέντε (5) κατηγορίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close