ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Νομοθεσία

Τη λειτουργία του Συνεγγυητικού καθορίζουν οι διατάξεις του νόμο 2533/1997, ΦΕΚ 228/11.11.1997, τεύχος Α’, (άρθρο 1 και άρθρα 61-78), οι οποίες διατάξεις από την ισχύ τους μέχρι σήμερα έχουν υποστεί τροποποιήσεις.

Το Συνεγγυητικό, με σκοπό την διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, προέβη σε ενσωμάτωση και κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του βασικού νόμου 2533/1997 σε ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση αυτή είναι άτυπη (δεν έχει γίνει με νόμο) και ο αναγνώστης θα πρέπει να επαληθεύει το ακριβές περιεχόμενο του νόμου από τους νόμους που τροποποίησαν τις διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στην σχετική ενότητα Εθνική Νομοθεσία, με ανάρτησή τους κατά χρονολογική σειρά (από νεότερο σε αρχαιότερο).

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
2533/1997 Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξεις Άρθρα 1,2,3, Άρθρα 61-78 ΦΕΚ Α/228/11.11.1997 Νόμος του Συνεγγυητικού Ελληνικά
4335/2015 Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4334/2015 Άρθρα

95-117

παρ.1, παρ.3

Α/87/23.07.2015 Τροποποιήσεις του ν.2533/1997 (Α΄228) Ελληνικά
Κωδικοποίηση υφιστάμενων διατάξεων περί Συνεγγυητικού σε ενιαίο κείμενο.

Στο κωδικοποημένο κείμενο δεν έχουν ενσωματωθεί οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με τις διατάξεις του άρθρου 109 του νόμου 4514/2018 (ΦΕΚ 14Α/30.1.2018).
ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
3756/2009 Σύστημα Άυλων τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και άλλες διατάξεις. Άρθρο 11

Άρθρο 12

παρ.2,

Άρθρο 13

Φ.Ε.Κ. Α/53/31.03.2009 – Το άρθρο 71 του ν.2533/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως.

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.3606/2007

Ελληνικά
3606/2007 Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις. Άρθρο 2,

Άρθρα 4-8,

Άρθρο 10,

Άρθρο 12,

Άρθρο 17,

Άρθρο 19-23,

Άρθρο 25,

Άρθρα 27-29,

Άρθρο 31,

Άρθρο 33

Φ.Ε.Κ. Α/195/17.08.2007 Ορισμοί.

Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, χρηματοπιστωτικά μέσα, επαγγελματίες πελάτες, πελάτες που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Μετοχικό κεφάλαιο Ε.Π.Ε.Υ.

Οργανωτικές απαιτήσεις Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Πρόσωπα που διευθύνουν Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών, προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ, ειδική εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ, καταβολή ποσού σε πελάτη υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους, κανόνες εκτέλεσης των εντολών πελατών και συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι.

–  Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άσκησης δραστηριοτήτων.

Εγκατάσταση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος-μέλος.

 

Ελληνικά
ΝΟΜΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
3371/2005 Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις. Άρθρο 50

παρ. 5

Φ.Ε.Κ. Α/178/14.07.2005 Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.2533/1997 Ελληνικά
3283/2004 Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις. Άρθρο 4, παρ.2 Φ.Ε.Κ. Α/210/02.11.2004 Σκοπός και υπηρεσίες της Α.Ε.Δ.Α.Κ Ελληνικά
2836/2000 Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις. Άρθρο 28

παρ. 3

Φ.Ε.Κ. Α/168/24.07.2000 Ορισμός Ε.Π.Ε.Υ. Ελληνικά
2651/1998 Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ) και άλλες διατάξεις. Άρθρο 13 παρ.1, παρ.2 ΦΕΚ Α/248/03.11.1998 Θέματα παροχής αποζημιώσεων από Συνεγγυητικό. Ελληνικά
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΙΤΛΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΘΕΜΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΥΑ(ΥΠΕΘΟ)17759/Β.769/2010 Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού. Φ.Ε.Κ. Β΄611/10.05.2010 Τακτική Εισφορά Ελληνικά
YA(ΥΠΕΘΟ)14082/Β.809/2000 Αύξηση του ύψους αποζημίωσης εντολέα από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Συναλλαγών Μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε 04.04.2000 Καθορισμός ανώτατου ορίου αποζημίωσης 30.000,00€. Ελληνικά
ΝΟΜΟΣ 2533_1997
*δεν περιλαμβάνονται οι τροποποιήσεις που έχουν επέλθει με τις διατάξεις του άρθρου 109 του νόμου 4514/2018 (ΦΕΚ 14Α/30.1.2018)
ΝΟΜΟΣ 2533_1997 (κωδ.)
ΝΟΜΟΣ 2651_1998
ΝΟΜΟΣ 2836_2000
ΝΟΜΟΣ 3283_2004
ΝΟΜΟΣ 3371_2005
ΝΟΜΟΣ 4335_2015
ΝΟΜΟΣ 3606_2007
ΝΟΜΟΣ 3756_2009
ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ 2000
ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Για να διαβάσετε την Κοινοτική Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 97/9/ΕΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close