ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Νομοθεσία

Τη λειτουργία του Συνεγγυητικού καθορίζουν οι διατάξεις του νόμο 2533/1997, ΦΕΚ 228/11.11.1997, τεύχος Α’, (άρθρο 1 και άρθρα 61-78), οι οποίες διατάξεις από την ισχύ τους μέχρι σήμερα έχουν υποστεί τροποποιήσεις.

Το Συνεγγυητικό, με σκοπό την διευκόλυνση των επισκεπτών της ιστοσελίδας, προέβη σε ενσωμάτωση και κωδικοποίηση όλων των διατάξεων του βασικού νόμου 2533/1997 σε ενιαίο κείμενο. Η κωδικοποίηση αυτή είναι άτυπη (δεν έχει γίνει με νόμο) και ο αναγνώστης θα πρέπει να επαληθεύει το ακριβές περιεχόμενο του νόμου από τους νόμους που τροποποίησαν τις διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στην σχετική ενότητα Εθνική Νομοθεσία, με ανάρτησή τους κατά χρονολογική σειρά (από νεότερο σε αρχαιότερο).

ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΝΟΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΘΕΜΑΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
2533/1997Χρηματιστηριακή αγορά παραγώγων και άλλες διατάξειςΆρθρα 1,2,3, Άρθρα 61-78ΦΕΚ Α/228/11.11.1997Νόμος του ΣυνεγγυητικούΕλληνικά
4335/2015Επείγοντα μέτρα εφαρμογής του ν.4334/2015Άρθρα

95-117

παρ.1, παρ.3

Α/87/23.07.2015Τροποποιήσεις του ν.2533/1997 (Α΄228)Ελληνικά
Κωδικοποίηση υφιστάμενων διατάξεων περί Συνεγγυητικού σε ενιαίο κείμενο.
ΝΟΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΘΕΜΑΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
3756/2009Σύστημα Άυλων τίτλων, διατάξεις για την Κεφαλαιαγορά, φορολογικά θέματα και άλλες διατάξεις.Άρθρο 11

Άρθρο 12

παρ.2,

Άρθρο 13

Φ.Ε.Κ. Α/53/31.03.2009– Το άρθρο 71 του ν.2533/1997 αντικαθίσταται ως ακολούθως.

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν.3606/2007

Ελληνικά
3606/2007Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων και άλλες διατάξεις.Άρθρο 2,

Άρθρα 4-8,

Άρθρο 10,

Άρθρο 12,

Άρθρο 17,

Άρθρο 19-23,

Άρθρο 25,

Άρθρα 27-29,

Άρθρο 31,

Άρθρο 33

Φ.Ε.Κ. Α/195/17.08.2007 Ορισμοί.

Επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες, χρηματοπιστωτικά μέσα, επαγγελματίες πελάτες, πελάτες που μπορεί να αντιμετωπίζονται ως επαγγελματίες, παροχή επενδυτικών υπηρεσιών και άσκηση επενδυτικών δραστηριοτήτων.

Μετοχικό κεφάλαιο Ε.Π.Ε.Υ.

Οργανωτικές απαιτήσεις Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Πρόσωπα που διευθύνουν Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Συμμετοχή σε εγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης των επενδυτών, προσωρινή αναστολή άδειας λειτουργίας Α.Ε.Π.Ε.Υ, ειδική εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ, καταβολή ποσού σε πελάτη υπό εκκαθάριση Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Υποχρεώσεις επαγγελματικής συμπεριφοράς κατά την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών.

Υποχρέωση εκτέλεσης των εντολών με τους πλέον ευνοϊκούς για τον πελάτη όρους, κανόνες εκτέλεσης των εντολών πελατών και συνδεδεμένοι αντιπρόσωποι.

–  Ελευθερία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και άσκησης δραστηριοτήτων.

Εγκατάσταση υποκαταστήματος σε άλλο κράτος-μέλος.

 

Ελληνικά
ΝΟΜΟΣΤΙΤΛΟΣ ΝΟΜΟΥΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΘΕΜΑΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
3371/2005Θέματα Κεφαλαιαγοράς και άλλες διατάξεις.Άρθρο 50

παρ. 5

Φ.Ε.Κ. Α/178/14.07.2005Τροποποιήσεις και συμπληρώσεις του ν.2533/1997Ελληνικά
3283/2004Ανώνυμες εταιρείες διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων σε κινητές αξίες, αμοιβαία κεφάλαια και άλλες διατάξεις.Άρθρο 4, παρ.2Φ.Ε.Κ. Α/210/02.11.2004Σκοπός και υπηρεσίες της Α.Ε.Δ.Α.ΚΕλληνικά
2836/2000Συμπλήρωση της νομοθεσίας για την Κεφαλαιαγορά, ρυθμίσεις θεμάτων Κτηματικής Εταιρείας του Δημοσίου (Κ.Ε.Δ), ασφαλιστικών αποζημιώσεων, Φ.Π.Α, επενδυτικού χρυσού και άλλες διατάξεις.Άρθρο 28

παρ. 3

Φ.Ε.Κ. Α/168/24.07.2000Ορισμός Ε.Π.Ε.Υ.Ελληνικά
2651/1998Ρυθμίσεις θεμάτων της χρηματιστηριακής αγοράς, συγχώνευση Οργανισμού Ύδρευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Υ.Θ) και Οργανισμού Αποχέτευσης Θεσσαλονίκης (Ο.Α.Θ) και άλλες διατάξεις.Άρθρο 13 παρ.1, παρ.2ΦΕΚ Α/248/03.11.1998Θέματα παροχής αποζημιώσεων από Συνεγγυητικό.Ελληνικά
ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗΤΙΤΛΟΣΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣΘΕΜΑΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ
ΥΑ(ΥΠΕΘΟ)17759/Β.769/2010Κριτήρια προσδιορισμού του τρόπου υπολογισμού του ύψους και επιμερισμού της ετήσιας τακτικής εισφοράς των Μελών του Συνεγγυητικού στο κεφάλαιο του Συνεγγυητικού.Φ.Ε.Κ. Β΄611/10.05.2010Τακτική ΕισφοράΕλληνικά
YA(ΥΠΕΘΟ)14082/Β.809/2000Αύξηση του ύψους αποζημίωσης εντολέα από το Συνεγγυητικό Κεφάλαιο Εξασφάλισης Συναλλαγών Μελών του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών Α.Ε04.04.2000Καθορισμός ανώτατου ορίου αποζημίωσης 30.000,00€.Ελληνικά
ΝΟΜΟΣ 2533_1997
ΝΟΜΟΣ 2533_1997 (κωδ.)
ΝΟΜΟΣ 2651_1998
ΝΟΜΟΣ 2836_2000
ΝΟΜΟΣ 3283_2004
ΝΟΜΟΣ 3371_2005
ΝΟΜΟΣ 4335_2015
ΝΟΜΟΣ 3606_2007
ΝΟΜΟΣ 3756_2009
ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ 2000
ΥΠ. ΑΠΟΦΑΣΗ 2010

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΟΔΗΓΙΑ

Για να διαβάσετε την Κοινοτική Οδηγία 97/9/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα συστήματα αποζημιώσεως των επενδυτών επιλέξτε τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η Ευρωπαϊκή οδηγία 97/9/ΕΚ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close