ΠΑΡΟΧΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Παροχή Αποζημίωσης – Προβλεπόμενο ποσό

Το Συνεγγυητικό καταβάλει αποζημίωση σε επενδυτές / πελάτες  Α.Ε.Π.Ε.Υ, στην περίπτωση που δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως λόγω αδυναμίας που διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τίθεται σε ειδική χρηματιστηριακή εκκαθάριση είτε με δικαστική απόφαση περί πτωχεύσεώς της α) να τους αποδώσει τα κεφάλαια, τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους ή β) να τους επιστρέψει χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία τους ανήκουν και τα οποία κρατεί, διοικεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους.

Το Συνεγγυητικό καταβάλλει για αποζημίωση που προέρχεται από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών σε κάθε έναν επενδυτή – πελάτη μέχρι το ποσό των  30.000,00 ευρώ.

Το ποσό αυτό αποτελεί το ανώτατο ποσό αποζημίωσης και για το σύνολο της παροχής των επενδυτικών υπηρεσιών.

Σε περίπτωση που επενδυτής / πελάτης έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς την Α.Ε.Π.Ε.Υ, αυτές συμψηφίζονται κατά τον υπολογισμό της αποζημίωσης.

Σχετικά αναφέρονται στην ενότητα Ερωτήσεις – Απαντήσεις.

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Προϋποθέσεις παροχής αποζημίωσης

Το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημιώσεις σε πελάτες / επενδυτές ΑΕΠΕΥ που δεν έχουν ικανοποιηθεί πλήρως λόγω αδυναμίας που διαπιστώνεται με απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και τίθεται σε ειδική χρηματιστηριακή εκκαθάριση είτε με δικαστική απόφαση περί πτωχεύσεώς της α) να τους αποδώσει τα κεφάλαια, τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους ή β) να τους επιστρέψει χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία τους ανήκουν και τα οποία κρατεί, διοικεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους.

Σχετικά αναφέρονται στην ενότητα Ερωτήσεις – Απαντήσεις

ΕΞΑΙΡΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ

Εξαιρούμενα πρόσωπα από την κάλυψη του Συνεγγυητικού

Το Συνεγγυητικό δεν καλύπτει συγκεκριμένες κατηγορίες επενδυτών / πελατών, οι οποίες εξαιρούνται και είναι οι ακόλουθες:

 • πιστωτικά ιδρύματα,
 • χρηματοδοτικά ιδρύματα,
 • ασφαλιστικές επιχειρήσεις,
 • οργανισμοί συλλογικών επενδύσεων και εταιρείες διαχείρισης χαρτοφυλακίων,
 • νομικά πρόσωπα,
 • κράτη, κεντρικές διοικητικές αρχές, κρατικές υπηρεσίες και υπερεθνικοί φορείς και οργανισμοί,
 • οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης,
 • διευθυντικά στελέχη, μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτές και άλλα πρόσωπα που παρέχουν εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ως προς την Α.Ε.Π.Ε.Υ. στην οποία απασχολούνται ως στελέχη, ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτές ή σύμβουλοι, καθώς και οι μέτοχοι της Α.Ε.Π.Ε.Υ. που κατέχουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου,
 • συγγενείς εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού των προσώπων που αναφέρονται στη παραπάνω περίπτωση,

κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένο με την Α.Ε.Π.Ε.Υ. που του παρέχει καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.

ΑΡΝΗΣΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

Το Συνεγγυητικό δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης σε επενδυτή / πελάτη, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 • μέρος της αίτησης ελέγχεται ως ψευδές,
 • έχει κάνει χρήση απατηλών μέσων προκειμένου να λάβει αποζημίωση από το Συνεγγυητικό,
 • δρα ως παρένθετο πρόσωπο ως προς την καλυπτόμενη υπηρεσία από την οποία απορρέει η απαίτησή του και δεν προκύπτει ότι ο τελικός δικαιούχος δικαιούται αποζημίωση ως εντολέας ή δεν προκύπτει η αποζημίωση που έχει ήδη λάβει από άλλη αιτία,
 • η ζημία απορρέει σε ουσιώδες μέρος από δόλο ή βαρεία αμέλειά του,
 • η αίτηση έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα,
 • νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

 

«Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Συνεγγυητικού υπάρχουν ενδείξεις ότι η καλυπτόμενη υπηρεσία ως προς την οποία προκύπτει η απαίτηση αποζημίωσης προσκρούει στις απαγορεύσεις του ν. 2331/1995, όπως ισχύει, θα παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή του ν. 2331/1995 και θα αναστέλλει την έκδοση απόφασής της μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2331/1995».

«Απαγορεύεται η καταβολή αποζημίωσης για απαιτήσεις που απορρέουν από καλυπτόμενες υπηρεσίες ως προς τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του ν. 2331/1995».

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Ο πελάτης / επενδυτής που  έχει απαίτηση αποζημίωσης κατά της Α.Ε.Π.Ε.Υ., που έχει διαπιστωθεί η μόνιμη και μη αναστρέψιμη αδυναμίας της, της οποίας είναι πελάτης, δικαιούται αποζημίωση από το Συνεγγυητικό μέχρι του ποσού των 30.000,00 ευρώ για το σύνολο των επενδυτικών υπηρεσιών και  μόνον εφόσονέχει ακολουθήσει και δεν έχει ικανοποιηθεί κατά τη διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις σχετικές περί ειδικής εκκαθάρισης διατάξεις (άρθρο 22 του ν. 3606/2007 όπως ισχύει).

Σχετικά αναφέρονται στην ενότητα Συχνές ερωτήσεις.

Το Συνεγγυητικό καθορίζει την διαδικασία που ακολουθείται μετά την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την καταβολή αποζημίωσης στους πελάτες / επενδυτές, που έχει προσδιορίσει η Επιτροπή Αποζημιώσεων και ενημερώνει σχετικά τους επενδυτές.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close