ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Τα άρθρα 68, 69 και 70 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 ορίζουν τα Διοικητικά και Ελεγκτικά Όργανα του Συνεγγυητικού.
Τα όργανα αυτά είναι α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) η Επιτροπή Αποζημιώσεων, γ) η Γενική Συνέλευση και δ) τα Ελεγκτικά Όργανα.

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Διοικητικό Συμβούλιο

Το «Συνεγγυητικό» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο και τα μέλη του εκλέγονται για τρία έτη από τις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών του Συνεγγυητικού.  Τα μέλη του μπορούν να επαναδιορισθούν ή να επανεκλεγούν χωρίς περιορισμό.

Συγκρότηση σε σώμα

Το «Συνεγγυητικό» διοικείται από επταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο απαρτίζεται από

 • ένα μέλος, που ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς μεταξύ των προσώπων που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, το οποίο και κατέχει αυτοδικαίως τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού,
 • τη θέση του μέλους κατέχει αυτοδικαίως ο εκάστοτε Πρόεδρος του Συνδέσμου Μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών (Σ.ΜΕ.Χ.Α.),
 • πέντε μέλη προέρχονται από τα συμμετέχοντα μέλη του Συνεγγυητικού που είναι ενήμερα ως προς τις πάσης φύσης υποχρεώσεις τους προς το Συνεγγυητικό και από τα οποία
 • τρία μέλη εκλέγονται από τη συνέλευση των μελών – ανώνυμων εταιριών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και πιστωτικών ιδρυμάτων, μελών ΧΑ,
 • δύο μέλη εκλέγονται από τη συνέλευση των μελών – εταιρειών παροχής επενδυτικών υπηρεσιών και ανωνύμων εταιρειών διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων, μη μελών του Χ.Α.

Το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία εφόσον είναι παρόντα μέλη του σε αριθμό ίσο προς το ήμισυ συν ένα του εκάστοτε συνολικού αριθμού των μελών του. Μεταξύ των φυσικά παρόντων μελών πρέπει απαραιτήτως να είναι ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγεται από τα μέλη του και τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούται να παρακολουθεί χωρίς δικαίωμα ψήφου εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Το Διοικητικό Συμβούλιο λαμβάνει αποφάσεις κατά πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

 

Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο, είναι αρμόδιο για κάθε θέμα, το οποίο υπάγεται στους σκοπούς του, αφορά στη διοίκηση, διαχείριση και εκπροσώπησή του, στη λήψη των πάσης φύσης αποφάσεων του Συνεγγυητικού, στην είσπραξη των πάσης φύσης πόρων του, στη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά στην εκπλήρωση της αποστολής του. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει την οργάνωση και στελέχωση των υπηρεσιών του Συνεγγυητικού, την πρόσληψη, απόλυση και αμοιβή των απασχολούμενων σε αυτό ή συνεργαζόμενων με αυτό προσώπων και κάθε σχετικό θέμα, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στις εισφορές των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό Α.Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και την άσκηση προληπτικών ελέγχων, μέσω ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτών που θα ορίζει κατά περίπτωση, στα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία Α.Ε.Π.Ε.Υ. για τη διακρίβωση της κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας των Α.Ε.Π.Ε.Υ. αυτών.  Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει σε ειδική Επιτροπή Αποζημιώσεων την λήψη αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα αποζημίωσης εντολέων και στην αποτίμηση των απαιτήσεών τους.

Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό του Συνεγγυητικού εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους του Συνεγγυητικού (ημερολογιακό έτος) και τον δημοσιεύει εντός μηνός από την έγκρισή του, σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα με ευθύνη του.

Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί την Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνεγγυητικού.

 

Εκπροσώπηση Συνεγγυητικού

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Συνεγγυητικό ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου και δικαστικώς και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή του και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλο του Συνεγγυητικού ή τρίτο πρόσωπο.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, ή σε περίπτωση αδυναμίας του ο Αντιπρόεδρος συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο, ορίζει την ημερήσια διάταξη και προεδρεύει στις συνεδριάσεις του.

 

Σύνθεση Διοικητικού Συμβουλίου σε θέματα Εξυγίανσης

Για την εξέταση και λήψη αποφάσεων επί ζητημάτων εξυγίανσης, στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού δεν συμμετέχουν μέλη προερχόμενα από επιχειρήσεις επενδύσεων, που υπάγονται στα μέτρα εξυγίανσης.  Στην περίπτωση αυτή, το Διοικητικό Συμβούλιο ευρίσκεται σε απαρτία με τα υπόλοιπα μέλη του και για την λήψη απόφασης απαιτείται πλειοψηφία 4/5 των μελών του.

 

Μέλη υφιστάμενου Διοικητικού Συμβουλίου Συνεγγυητικού

Το υφιστάμενο Διοικητικό Συμβούλιο έχει συγκροτηθεί και απαρτίζεται από τα ακόλουθα μέλη:

 • Λαζαράκου Βασιλική, Πρόεδρος
 • Σπυρίδων Κυρίτσης, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος Σ.ΜΕ.Χ.Α.
 • Νικόλαος Πετροπουλάκης, Εντεταλμένος Σύμβουλος
 • Κωνσταντίνος Θεοδωρόπουλος, Αναπληρωτής Εντεταλμένος Σύμβουλος
 • Ευάγγελος Χαρατσής, Μέλος
 • Κωνσταντίνος Δεπόλας, Μέλος
 • Ελένη Κορίτσα, Μέλος

Στο Διοικητικό Συμβούλιο συμμετέχουν,

 • Νικόλαος Τσουτσάνης, Νομικός Σύμβουλος
 • Δήμητρα Κατσαρού, Διευθύντρια

Γενική Συνέλευση

Γενική Συνέλευση Μελών Συνεγγυητικού

Η ετήσια Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων Μελών του Συνεγγυητικού συγκαλείται από το Διοικητικό Συμβούλιο εντός έξι μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους του Συνεγγυητικού.

Επίσης συγκαλείται μετά από έγγραφη αίτηση τουλάχιστον του 1/3 των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό μελών με αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, που αναφέρει τα θέματα προς συζήτηση από την Γενική Συνέλευση.  Το Διοικητικό Συμβούλιο συγκαλεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, που δεν υπερβαίνει τις 45 ημέρες Γενική Συνέλευση με ημερήσια διάταξη που θα περιλαμβάνει τα οριζόμενα στην αίτηση των μελών θέματα.

Η Γενική Συνέλευση των συμμετεχόντων Μελών βρίσκεται σε απαρτία εφόσον παρευρίσκονται ή αντιπροσωπεύονται σε αυτή τουλάχιστον τα τρία πέμπτα (3/5) των συμμετεχόντων Μελών. Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας η Γενική Συνέλευση συγκαλείται στον ίδιο χώρο την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας και βρίσκεται σε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρευρισκομένων ή εκπροσωπούμενων Α.Ε.Π.Ε.Υ.

Η Γενική Συνέλευση, σε περίπτωση που έχει απαρτία συνεδριάζει έγκυρα εφόσον έχει δημοσιευθεί πρόσκληση προς τα συμμετέχοντα Μέλη σε μία ημερήσια πολιτική και μία ημερήσια οικονομική εφημερίδα τουλάχιστον είκοσι ημέρες πριν από την ημέρα συνεδρίασης.  Στην πρόσκληση περιλαμβάνονται τουλάχιστον η ημερομηνία, το οίκημα και ο χρόνος συνεδρίασης (δεν απαιτείται δημοσίευση πρόσκλησης σε περίπτωση επαναληπτικής συνεδρίασης).

 

Αρμοδιότητες Γενικής Συνέλευσης

Η Γενική Συνέλευση είναι αρμόδια για την έγκριση του Ισολογισμού του Συνεγγυητικού, την εκλογή των εκλεγόμενων (ανά κατηγορία συμμετεχόντων) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό των ελεγκτικών οργάνων, τη λύση του Συνεγγυητικού (υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και για την διατύπωση προτάσεων και υποδείξεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς του.

ΕΛΕΓΚΤΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Ελεγκτικά όργανα Συνεγγυητικού

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συνεγγυητικού και του ισολογισμού του ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση, σε δυο ορκωτούς ελεγκτές ή σε αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία.  Οι ελεγκτές συντάσσουν  σχετική έκθεση, η οποία υποβάλλεται στην επόμενη ετήσια Γενική Συνέλευση των Μελών του Συνεγγυητικού.

Η έκθεση των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλεται από τους ίδιους,  στον Υπουργό Οικονομικών, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Χ.Α., στο Σύνδεσμο Μελών Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού.

Εκτός του ανωτέρω ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει τη δυνατότητα να αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρίες τον έλεγχο στοιχείων που του παρέχουν Α.Ε.Π.Ε.Υ. πελάτες / επενδυτές, ως προς οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Επιτροπής Αποζημιώσεων. Οι όροι ανάθεσης θα αποφασίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων, στα καθήκοντα της οποίας υπάγεται η λήψη αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα αποζημίωσης των πελατών / επενδυτών των ΑΕΠΕΥ και η αποτίμηση των απαιτήσεών τους, αποτελείται από πέντε τουλάχιστον μέλη εκ των οποίων 2 μέλη μπορούν να επιλέγονται μεταξύ των εκπροσώπων των μελών του Συνεγγυητικού, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνεγγυητικού» με τριετή  θητεία. Ο διορισμός τους εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων επιλέγονται μεταξύ προσώπων, που έχουν ειδική γνώση ή πείρα σε  θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σχετικές ειδικές νομικές ή λογιστικές γνώσεις και τα οποία δεν μπορούν να είναι μέλη του «Συνεγγυητικού» ή να έχουν οποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη επαγγελματική σχέση με το  «Συνεγγυητικό», δηλαδή δρουν ανεξάρτητα από το «Συνεγγυητικό» και κατ’ ελεύθερη κρίση.

Οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποζημιώσεων έχουν χαρακτήρα οριστικό ως προς την υποχρέωση του «Συνεγγυητικού» καταβολής ή μη αποζημίωσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο και ως προς το ύψος της τυχόν καταβαλλόμενης αποζημίωσης.

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων κατά τη διερεύνηση υποθέσεων αποζημίωσης λαμβάνει υπόψη της, σύμφωνα με το νόμο, τα δεδομένα για κάθε πελάτη / επενδυτή όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί το Μέλος και μόνον, αποκλειόμενου ρητά κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

 

Μέλη Επιτροπής Αποζημιώσεων

Τα υφιστάμενα Μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων είναι:

 • Βασίλειος Ζήσης, Πρόεδρος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
 • Δημήτριος Λαβίδας, Δικηγόρος, Μέλος
 • Νικόλαος Χρυσοχοΐδης, Πρόεδρος της εταιρείας “Ν. Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ”, Μέλος
 • Αθανάσιος Βλαχόπουλος, Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας “MERIT Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ”, Μέλος
 • Τσέλιος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος και Γενικός Διευθυντής της εταιρείας ΛΕΩΝ ΔΕΠΟΛΑΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΕΠΕΥ, Μέλος

ΕΠΟΠΤΕΙΑ

Το Συνεγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Σύνδεσμοι

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close