ΚΑΛΥΨΕΙΣ ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟΥ

1. Το Συνεγγυητικό καλύπτει τις απαιτήσεις επενδυτών από συναλλαγές εντός και εκτός οργανωμένων αγορών, σε σχέση με τις καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητες και τις παρεπόμενες υπηρεσίες του παραρτήματος Ι του τμήματος Α και Β του ν.4514/2018, που παρέχει ΑΕΠΕΥ σύμφωνα με την άδεια που της έχει χορηγηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς σε χρηματοπιστωτικά μέσα που προβλέπονται στο παράρτημα Ι του τμήματος Γ του ν.4514/2018  λόγω αδυναμίας της, τα οποία τους οφείλει ή τους ανήκουν και τα οποία κρατεί για λογαριασμό τους ή β) να τους επιστρέψει χρηματοπιστωτικά μέσα, τα οποία τους ανήκουν και τα οποία κρατεί, διοικεί ή διαχειρίζεται για λογαριασμό τους.

2. Το Συνεγγυητικό καλύπτει αποζημιώσεις πελατών από τις κατά τα άνω επενδυτικές υπηρεσίες στα παραπάνω χρηματοπιστωτικά μέσα στα πλαίσια διασυνοριακής δραστηριοποίησης ΑΕΠΕΥ των άρθρων 34 και 35 του ν.4514/2018 (χρήση διαβατηρίου ή ίδρυση υποκαταστήματος).

3α. Οι καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και δραστηριότητεςπου προβλέπονται στοπαράρτημα Ι του τμήματος Α  του ν.4514/2018 είναι:

  • λήψη και διαβίβαση εντολών σχετικά με ένα ή περισσότεραχρηματοπιστωτικά μέσα.
  • εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατώνη οποία συνίσταται στη διαμεσολάβηση στη σύναψη συμφωνιών αγορών ή πώλησης ένος ή περισσότερων χρηματοπιστωτικών μέσων και περιλαμβάνει τη σύναψη συμφωνιών πώλησης χρηματοπιστωτικών μέσων που εκδίδονται από επιχείρηση επενδύσεων ή πιστωτικό ίδρυμα κατά τη στιγμή της έκδοσης τους,
  • διαπραγμάτευση για ίδιο λογαριασμό, η οποία σύνισταται στη διαπραγμάτευση έναντι ιδίων κεφαλαίων, η οποία οδηγεί στην κατάρτιση συναλλαγών σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • διαχείριση χαρτοφυλακίων, η οποία συνίσταται στη διαχείριση με εντολή του πελάτηκαι υπό καθεστώς διακριτικής ευχέρειας για κάθε πελάτη, χαρτοφυλακίων που περιλαμβάνουν ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα.
  • αναδοχή χρηματοπιστωτικών μέσων ή η τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων με ή χωρίς δέσμευση ανάληψης και
  • τοποθέτηση χρηματοπιστωτικών μέσων χωρίς δέσμευση ανάληψης.

3β. Η καλυπτόμενη παρεπόμενη υπηρεσία που προβλέπεται στο παράρτημα Ι του τμήματος Β του ν.4514/2018 ,είναι η φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων για λογαριασμό πελατών, περιλαμβανομένης της θεματοφυλακής και συναφών υπηρεσιών όπως η διαχείριση χρηματικών διαθεσίμων / παρεχόμενων ασφαλειών και με εξαίρεση την πρόβλεψη και τήρηση λογαριασμών αξιόγραφων σε ανώτατο επίπεδο (υπηρεσία κεντρικής διατήρησης), όπως αναφέρεται στο σημείο 2 του τμήματος Α του παραρτήματος του Κανονισμού 909/2014.

4. Χρηματοπιστωτικά μέσα, είναι αυτά που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του τμήματος Γ του ν.4514/2018:

(1) Οι κινητές αξίες.
(2) Τα μέσα χρηματαγοράς.
(3) Τα μερίδια οργανισμών συλλογικών επενδύσεων.
(4) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής(swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίων(forward-rateagreements)και άλλες παράγωγες συμβάσεις σχετιζόμενες με κινητές αξίες, νομίσματα, επιτόκια ή αποδόσειςδικαιώματα εκπομπής  ή άλλα παράγωγα μέσα, χρηματοπιστωτικούς δείκτες ή άλλα χρηματοπιστωτικά μεγέθη που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση ή με ρευστά διαθέσιμα.

5) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), οι προθεσμιακές συμβάσεις  (forwards)και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που πρέπει να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ` επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους αλλά όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης.

(6) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής(swaps)και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, που είναι δεκτικά εκκαθάρισης με φυσική παράδοση, εφόσον αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σερυθμιζόμενη  αγορά  ΠΜΔή ΜΟΔ, με εξαίρεση τα ενεργειακά προϊόντα χονδρικής τα οποία αποτελούν αντικείμενο διαπραγμάτευσης σε ΜΟΔ και πρέπει να εκκαθαρίζονται με φυσική παράδοση,

(7) Τα συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις (forwards) και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με εμπορεύματα, πουμπορεί ναεκκαθαριστούν με φυσική παράδοση με φυσική παράδοση, εφόσον δεν αναφέρονται άλλως στην περίπτωση 6. και δεν προορίζονται για εμπορικούς σκοπούς και που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων,

(8) παράγωγα μέσα για τη μετακύλιση του πιστωτικού κινδύνου.

(9) χρηματοπιστωτικές συμβάσεις επί διαφορών (contracts for differences).

(10)  συμβόλαια δικαιωμάτων προαίρεσης, συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, οι συμβάσεις ανταλλαγής (swaps), προθεσμιακές συμβάσεις επιτοκίου και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με κλιματικές μεταβλητές, ναύλους, άδειες εκπομπής ρύπων, ή ποσοστά πληθωρισμού ή άλλες επίσημες οικονομικές στατιστικές, που πρέπει να εκκαθαριστούν  με ρευστά διαθέσιμα ή μπορούν να εκκαθαρισθούν με ρευστά διαθέσιμα κατ’ επιλογή ενός συμβαλλόμενου μέρους  όχι λόγω αδυναμίας πληρωμής ή άλλου γεγονότος που επιφέρει τη λύση της σύμβασης, καθώς και κάθε άλλη σύμβαση παράγωγου μέσου σχετιζόμενη με περιουσιακά στοιχεία, δικαιώματα, υποχρεώσεις, δείκτες και μέτρα, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά στο παρόν τμήμα , που έχουν τα χαρακτηριστικά άλλων παράγωγων χρηματοπιστωτικών μέσων, όσον αφορά, μεταξύ άλλων, το κατά πόσον είναι αντικείμενα διαπραγμάτευσης σε ρυθμιζόμενη αγορά ΠΜΔΜΟΔ.

(11) δικαιώματα εκπομπής τα οποία περιλαμβάνουν μονάδες οιουδήποτε τύπου που πληρούν τις απαιτήσεις της οδηγίας 2003/87/ΕΚ (Σύστημα εμπορίας εκπομπών)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ

Θα σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

By continuing on this website, you agree with the use of cookies. more

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close