Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Μέλη Συνεγγυητικού

Στο Συνεγγυητικό «συμμετέχουν» σήμερα  εξήντα επτά ( 67 ) Μέλη, τα οποία διακρίνονται σε τέσσερις ( 4 ) κατηγορίες:

α) ΠΙΣΤΩΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών

β) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΑΕΠΕΥ) μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών

γ) ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΕΠΕΥ) μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών και

δ) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΜΟΙΒΑΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ  (ΑΕΔΑΚ) μη μέλη του Χρηματιστηρίου Αθηνών
και που έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για την παροχή ορισμένων επενδυτικών υπηρεσιών, όπως καθορίζει η παράγραφος 2 του άρθρου 4 του νόμου 3283/2004.

Σύμφωνα με την παράγραφο 21 του άρθρου 1 του νόμου 2533/1997 «ως “συμμετέχοντα μέλη”  νοούνται οι ΕΠΕΥ που είναι ενήμερες ως προς τις υποχρεώσεις τους προς το Συνεγγυητικό σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου».
 
Συνεπώς, δεν θεωρούνται «συμμετέχοντα μέλη»  όσα μέλη δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους προς το Συνεγγυητικό (όπως τις καθορίζουν ο νόμος και οι αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού) με αποτέλεσμα να μην παρέχεται «κάλυψη» στους επενδυτές για επενδυτικές υπηρεσίες τις οποίες τους παρέχουν οι ΕΠΕΥ που δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 64 του νόμου 2533/1997 «η συμμετοχή των μελών του Χρηματιστηρίου Αθηνών στο Συνεγγυητικό είναι υποχρεωτική και συνιστά προϋπόθεση της εκάστοτε παροχής των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών».

Πρέπει, επίσης, να σημειωθεί ότι η παράγραφος 4 του άρθρου 64 του νόμου 2533/1997 προβλέπει περιπτώσεις που κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις «αίρεται η κάλυψη» των καλυπτόμενων υπηρεσιών της ΕΠΕΥ από το Συνεγγυητικό ή η ΕΠΕΥ «δεν δικαιούται να παρέχει καλυπτόμενες υπηρεσίες».

Αυτά μπορούν να συμβούν στην περίπτωση «της μη τήρησης από ΕΠΕΥ των πάσης φύση υποχρεώσεών της προς το Συνεγγυητικό, όπως αυτές προσδιορίζονται στο παρόν μέρος ( του νόμου 2533/1997 ) ή βάσει αποφάσεων οργάνων οι οποίες έχουν ληφθεί στο πλαίσιο εξουσιοδοτήσεων που παρέχονται με τις διατάξεις του παρόντος μέρους ( του νόμου 2533/1997 )».

Συνεπώς, οι επενδυτές αποζημιώνονται από το Συνεγγυητικό όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που καθορίζει ο νόμος, εφόσον τους παρέχονται επενδυτικές υπηρεσίες από Πιστωτικά Ιδρύματα, ΑΕΠΕΥ, ΕΠΕΥ και ΑΕΔΑΚ οι οποίες α) είναι αδειοδοτημένες από την Τράπεζα της Ελλάδος και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αντίστοιχα, β) έχουν αδειοδοτηθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την Τράπεζα της Ελλάδος για τις συγκεκριμένες υπηρεσίες που παρέχονται στους επενδυτές, γ) συμμετέχουν σε συγκεκριμένο σύστημα αποζημίωσης επενδυτών ( εν προκειμένω το Συνεγγυητικό ),  παράγραφος 1 άρθρο 19 του νόμου 3606/2007 , δ) είναι ενήμερες ως προς τις υποχρεώσεις τους .

Για την εξυπηρέτηση των επενδυτών, εκτός από των κατωτέρω κατάλογο των «συμμετεχόντων μελών» στο Συνεγγυητικό, τους συνιστούμε να προσφεύγουν στην ιστοσελίδα της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  (Φορείς Αγοράς)
και της Τραπέζης της Ελλάδος για τα Πιστωτικά Ιδρύματα (Εποπτεία), για να διαπιστώνουν ότι η εταιρία που τους παρέχει τις επενδυτικές υπηρεσίες είναι α) αδειοδοτημένη και β) για ποιές επενδυτικές υπηρεσίες που τους παρέχει είναι αδειοδοτημένη.

Πρόσθετες, αλλά σημαντικές υποδείξεις προς τους επενδυτές παρέχονται στο κεφάλαιο της ιστοσελίδας μας «ΚΑΛΥΠΤΟΜΕΝΕΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ».

 

 Αρχή σελίδας