Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Νόμοι Νόμοι
Νομοθεσία

Τη λειτουργία του Συνεγγυητικού καθορίζει ο κωδικοποιημένος νόμος 2533/1997 (άρθρο 1 και άρθρα 61-78) ο οποίος έχει υποστεί διάφορες τροποποιήσεις:

 • Αντικατάσταση του άρθρου 71 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 με το άρθρο 11  του νόμου 3756/2009 
   
 • Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΘΟ 14082/Β809, 2000 (Β467). Αύξηση σε 30.000 € από 20.000 €
  του ποσού προβλεπόμενης ανώτατης αποζημίωσης από το άρθρο 66, παράγρ. 1β του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997.
   
 • Στο άρθρο 65  «Διαδικασία λήψης απόφασης για παροχή αποζημιώσεων από το Συνεγγυητικό».

  1. Με την παράγραφο 1 του άρθρου 13 του νόμου 2651/1998 έχει προστεθεί περίπτωση
   ε) η οποία έχει ως εξής: «ε) η ανάκληση της άδειας συστάσεως ΕΠΕΥ και η θέση της σε
   ειδική εκκαθάριση σύμφωνα με το άρθρο 4 α του νόμου 1806/1988».

    
  2. Με την παράγραφο 2 του άρθρου 13 του νόμου 2651/1998 έχει προστεθεί η κατωτέρω
   παράγραφος 7 και οι παράγραφοι 7 και 8 του άρθρου έχουν αναριθμηθεί σε 8 και 9.Νέα
   παράγραφος 7 :
   «Σε περίπτωση θέσης ΑΧΕ ή άλλης ΕΠΕΥ στην ειδική εκκαθάριση του
   άρθρου 4 α του νόμου 1806/1988, όπως ισχύει, το Συνεγγυητικό καταβάλλει αποζημιώσεις
   σε επενδυτές για χρηματικές απαιτήσεις τους που απορρέουν από καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες με βάση όλα τα παραστατικά και άλλα στοιχεία που βρίσκονται στη διάθεση της
   ΑΧΕή άλλης ΕΠΕΥ ή του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων
   ή διαβιβάζονται σε αυτό από τον
   Επόπτη,και τα οποία ο Επόπτης εκκαθάρισης υποχρεούται να διαβιβάσει στο Συνεγγυητικό»
   .
    
  3. Στο άρθρο 74  «Απαιτήσεις ΕΠΕΥ κατά Συνεγγυητικού» :  Η παράγραφος 3 έχει αντικατασταθεί
   με την παράγραφο 5 του άρθρου 50 του νόμου 3371/2005 ( ΦΕΚ Α 178/14/7/2005 ) ως εξής:
   «Το συνολικό ποσό μερίσματος θα καθορίζεται με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου,
   δεν θα υπερβαίνει το ποσό των κερδών από την επένδυση των διαθεσίμων του Συνεγγυητικού
   και δεν θα μειώνει την αξία του εναπομένοντος κεφαλαίου πέραν του ορίου που καθορίζεται
   σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 71 του παρόντος. Το ποσό μερίσματος που αναλογεί σε
   κάθε συμμετέχον μέλος ισούται με το γινόμενο του πολλαπλασιασμού του συνολικού προς
   διανομή ποσού επί κλάσμα το οποίο έχει ως αριθμητή το σύνολο των εισφορών που έχει καταβάλει
   το μέλος στο Συνεγγυητικόκαι ως παρονομαστή το ύψος του κεφαλαίου του Συνεγγυητικού».

    
  4. Άρθρα 22 και 23 του νόμου 3606/2007  αφορούν τη διαδικασία ειδικής εκαθάρισης των ΑΕΠΕΥ.