Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Εποπτεία

«Το Συνεγγυητικό τελεί υπό την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς», όπως ορίζει η παράγραφος 1
του άρθρου 76 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997.

Εκτός από την ανωτέρω διάταξη, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 68  του ίδιου νόμου
«Ένα (1) μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου ορίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς
μεταξύ των προσώπων που τότε συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο
της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ή στο Διοικητικό Συμβούλιο του Χ.Α.Α., το οποίο και κατέχει αυτοδικαίως
τη θέση του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού
»
.

Άλλες διατάξεις του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 που προβλέπουν για την εποπτεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς επί του Συνεγγυητικού είναι:

Άρθρο 62, παράγραφος 2 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 65, παράγραφος 4 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 67, παράγραφος 1 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 68, παράγραφος 6 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 68, παράγραφος 11 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 69, παράγραφος 1 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 70, παράγραφος 1 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 75, παράγραφος 1 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 75, παράγραφος 2 Μεγιστοποίηση
Άρθρο 75, παράγραφος 3 Μεγιστοποίηση