Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Σκοπός

Σύμφωνα με το άρθρο 63,του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 σκοπός του «Συνεγγυητικού» είναι «η καταβολή αποζημιώσεων σε εντολείς σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη αναστρέψιμης αδυναμίας Επιχείρηση Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ) να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών και η υποστήριξη, με τον τρόπο αυτό, της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας
 της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών».

Άρα σκοποί του νόμου είναι:

  • Η παροχή αποζημίωσης στους επενδυτές των ΕΠΕΥ για τους λόγους που αναφέρονται στο άρθρο 63,
     του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997
  • Η υποστήριξη με αυτόν τον τρόπο της σταθερότητας και της αξιοπιστίας της αγοράς των επενδυτικών υπηρεσιών.
  • Η εξασφάλιση του χρηματιστηριακού θεσμού και του συνόλου των επενδυτών από χρηματιστηριακές συναλλαγές και άλλες επενδυτικές υπηρεσίες, όπως αυτές ορίζονται στο νόμο.