Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Διοικητικό Συμβούλιο

Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι επταμελές ( 7 ) και τα μέλη του εκλέγονται για τρία ( 3 ) έτη από τη Γενική
Συνέλευση των Μελών του Συνεγγυητικού. Τις αρμοδιότητές του και τον τρόπο λειτουργίας του καθορίζουν
οι παράγραφοι  1-5 και 7-11 του άρθρου 68 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997.

Σχετικά με τις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου, η παράγρ. 5 του άρθρου 68 ορίζει: 
«Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο για κάθε θέμα που αφορά στη διαχείριση και εκπροσώπηση του Συνεγγυητικού, στη λήψη των πάσης φύσης αποφάσεων του Συνεγγυητικού που προβλέπονται στο παρόν
μέρος, στη λήψη των πάσης φύσης πόρων του, στη διαχείριση της περιουσίας του και γενικά στην εκπλήρωση
της αποστολής του. Ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, το Διοικητικό Συμβούλιο θα αποφασίζει την οργάνωση
και στελέχωση των υπηρεσιών του Συνεγγυητικού, την πρόσληψη, απόλυση και αμοιβή των απασχολούμενων
σε αυτό ή συνεργαζόμενων με αυτό προσώπων και κάθε σχετικό θέμα, καθώς και κάθε θέμα που αφορά στις
εισφορές των συμμετεχόντων στο Συνεγγυητικό Ε.Π.Ε.Υ., καθώς και την άσκηση προληπτικών ελέγχων, μέσω
ορκωτού ελεγκτή ή ελεγκτών που θα ορίζει κατά περίπτωση, στα οικονομικά και λογιστικά στοιχεία Ε.Π.Ε.Υ. για
τη διακρίβωση της κεφαλαιακής επάρκειας ή φερεγγυότητας των Ε.Π.Ε.Υ. αυτών. Σε εξαίρεση των παραπάνω,
η λήψη αποφάσεων που αφορούν στα δικαιώματα αποζημίωσης εντολέων και στην αποτίμηση των απαιτήσεών
τους ανατίθεται από το Διοικητικό Συμβούλιο σε ειδική επιτροπή αποζημιώσεων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα
στην επόμενη παράγραφο 6 του παρόντος άρθρου.»

 Επίσης, η παράγραφος 9 του άρθρου 68 ορίζει:

«Το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό του Συνεγγυητικού εντός τριών μηνών από τη λήξη
του οικονομικού έτους του Συνεγγυητικού εντός τριών μηνών από τη λήξη του οικονομικού έτους του Συνεγγυητικού, το οποίο είναι το ημερολογιακό έτος. Ο ισολογισμός ελέγχεται από τα ελεγκτικά όργανα του Συνεγγυητικού και υποβάλλεται προς έγκριση στη συνέλευση των συμμετεχόντων μελών».

 Η παράγραφος 7 του άρθρου 68 ορίζει τις αρμοδιότητες του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου:

«Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Συνεγγυητικό ενώπιον κάθε αρχής και τρίτου και δικαστικώς και εποπτεύει την ορθή εφαρμογή των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου. Το Διοικητικό Συμβούλιο με απόφασή του μπορεί να αναθέσει την εκπροσώπησή του και σε οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, υπάλληλο του Συνεγγυητικού ή τρίτο πρόσωπο.»

Μέλη Διοικητικού Συμβουλίου

Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζεται σήμερα από τα ακόλουθα μέλη:

 • Γκότσης Χαράλαμπος, Πρόεδρος
 • Κυρίτσης Σπυρίδων, Αντιπρόεδρος
 • Καραμανώφ Μιχαήλ, Εντεταλμένος Σύμβουλος
 • Πετροπουλάκης Νικόλαος, Αναπληρωτής Εντεταλμένος Σύμβουλος
 • Πουλαρίκας Αλέξανδρος, Μέλος
 • Πολυχρονίου Ιωάννης, Μέλος
 • Ρούπας Ηρακλής, Μέλος
   
 • Τσουτσάνης Νικόλαος, Νομικός Σύμβουλος
 • Πουλοπούλου Αικατερίνη, Γραμματέας Διοικητικού Συμβουλίου- Γενική Διευθύντρια