Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Γενική Συνέλευση

Η Γενική Συνέλευση του Συνεγγυητικού είναι σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρο 69 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 «αρμόδια για την έγκριση του ισολογισμού του Συνεγγυητικού, την εκλογή των εκλεγμένων (ανά κατηγορία συμμετεχόντων) μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, το διορισμό των ελεγκτικών οργάνων,τη λύση του
Συνεγγυητικού ( υπό την αίρεση της έγκρισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς) και για τη διατύπωση προτάσεων
και υποδείξεων προς το Διοικητικό Συμβούλιο ως προς οποιοδήποτε θέμα αρμοδιότητάς του».


Στη Γενική Συνέλευση καλείται και συμμετέχει το σύνολο των (σήμερα) 67 μελών του Συνεγγυητικού.Τη διαδικασία σύγκλησης και τα θέματα της Γενικής Συνέλευσης των μελών καθορίζει το άρθρο 69 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997.