Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Καταστατικά όργανα

Τα άρθρα 68, 69  και 70 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 ορίζουν τα Διοικητικά και Ελεγκτικά Όργανα του Συνεγγυητικού.
Τα όργανα αυτά είναι α) το Διοικητικό Συμβούλιο, β) η Επιτροπή Αποζημιώσεων, γ) η Γενική Συνέλευση και δ) τα Ελεγκτικά Όργανα.