Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Ελεγκτικά όργανα

Ο έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης του Συνεγγυητικού και του ισολογισμού του ανατίθεται από τη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγρ. 1 του άρθρου 70 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997, σε δυο ( 2 ) ορκωτούς ελεγκτές
ή σε αναγνωρισμένη ελεγκτική εταιρία και η σχετική έκθεσή τους υποβάλλεται στην επόμενη ετήσια γενική Συνέλευση. Είναι πολύ σημαντικό ότι για την εξασφάλιση της διαφάνειας διαχείρισης του Συνεγγυητικού, το ανωτέρω άρθρο ( παράγρ. 1, εδάφιο 2 ) ορίζει «η έκθεση των ελεγκτικών οργάνων υποβάλλεται επίσης στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, στην Τράπεζα της Ελλάδος, στο Χ.Α.Α., στο Σύνδεσμο Μελών  Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Συνεγγυητικού».
 
Εκτός του ανωτέρω ελέγχου το Διοικητικό Συμβούλιο έχει σύμφωνα με την παράγρ. 2 του άρθρου 70 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 τη δυνατότητα «να αναθέτει σε ορκωτούς ελεγκτές ή αναγνωρισμένες ελεγκτικές εταιρίες τον έλεγχο στοιχείων που του παρέχουν Ε.Π.Ε.Υ. ή εντολείς, ως προς οποιοδήποτε θέμα που αφορά στις αρμοδιότητες του Διοικητικού Συμβουλίου ή της επιτροπής αποζημιώσεων. Οι όροι ανάθεσης θα αποφασίζονται κατά περίπτωση με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου».