Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Επιτροπή Αποζημιώσεων

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων, στα καθήκοντα της οποίας υπάγεται η λήψη αποφάσεων που αφορούν
στα δικαιώματα αποζημίωσης των εντολέων και η αποτίμηση των απαιτήσεών τους (άρθρο 68 παρ. 5
τελευταίο εδάφιο του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997
), αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, τα οποία διορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του «Συνεγγυητικού» για τριετή  θητεία και ο διορισμός τους
εγκρίνεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 68 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997, τα μέλη της Επιτροπής Αποζημιώσεων επιλέγονται μεταξύ προσώπων, που έχουν ειδική γνώση ή πείρα σε  θέματα του χρηματοπιστωτικού τομέα ή σχετικές ειδικές νομικές ή λογιστικές γνώσεις και τα οποία δεν μπορούν να είναι μέλη του «Συνεγγυητικού» ή να
έχουνοποιαδήποτε σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη επαγγελματική σχέση με το  «Συνεγγυητικό»,
δηλαδή δρουν ανεξάρτητα από το «Συνεγγυητικό» και κατ’ ελεύθερη κρίση.

Σύμφωνα δε με την παρ. 6 του άρθρου 68 κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 οι αποφάσεις της Επιτροπής Αποζημιώσεων έχουν χαρακτήρα οριστικό ως προς την υποχρέωση του«Συνεγγυητικού» καταβολής ή μη αποζημίωσης σε οποιοδήποτε πρόσωπο και ως προς το ύψος της τυχόν καταβαλλόμενης αποζημίωσης.

Η Επιτροπή Αποζημιώσεων κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων αποζημίωσης λαμβάνει υπόψη της, σύμφωνα
με το νόμο, τα δεδομένα για κάθε επενδυτή όπως αυτά προκύπτουν από τα βιβλία και στοιχεία που τηρεί το
μέλος και μόνον, αποκλειόμενου ρητά κάθε άλλου αποδεικτικού μέσου.

Τη λειτουργία αυτού του οργάνου καθορίζει η παράγραφος 6 του άρθρου 68 του κωδικοποιημένου νόμου
2533/1997 που έχει ως εξής:

«6. Η επιτροπή αποζημιώσεων αποτελείται από πέντε (5) τουλάχιστον μέλη, τα οποία διορίζονται από το
Διοικητικό Συμβούλιο για θητεία τριών (3) ετών, εφόσον ο διορισμός τους εγκριθεί από την Επιτροπή
Κεφαλαιαγοράς. Μέχρι δύο (2)  από τα μέλη αυτά μπορούν να επιλέγονται μεταξύ των χρηματιστηριακών
εκπροσώπων των μελών του Συνεγγυητικού. Σε περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκπτωσης ή ανικανότητας εκλεγέντος μέλους της επιτροπής αποζημιώσεων, το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει νέο μέλος της επιτροπής
για το υπόλοιπο της τριετούς θητείας. Ο διορισμός νέου μέλους τελεί υπό την έγκριση του διορισμού του από
την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Τα μέλη της επιτροπής αποζημιώσεων επιλέγονται μεταξύ προσώπων που έχουν
ειδική γνώση ή πείρα σε θέματα χρηματοπιστωτικού τομέα ή σχετικές νομικές ή λογιστικές γνώσεις και τα οποία
δεν είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνεγγυητικού και δεν έχουν σχέση εξαρτημένης εργασίας ή άλλη επαγγελματική σχέση με το Συνεγγυητικό. Το Διοικητικό Συμβούλιο ορίζει τον πρόεδρο της επιτροπής
αποζημιώσεων και κάθε θέμα που αφορά στην αποζημίωση των μελών της και στη λειτουργία της. Ο πρόεδρος της επιτροπής αποζημιώσεων έχει την ευθύνη οργάνωσης και συντονισμού της λειτουργίας της και τήρηση των πάσης φύσης προθεσμιών που προβλέπονται στο παρόν κεφάλαιο ή στις προβλεπόμενες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της επιτροπής είναι υπεύθυνος προς το Διοικητικό Συμβούλιο για τη κατάρτιση, περιοδική αναθεώρηση και έλεγχο τήρησης εγγράφων διαδικασιών λήψης αποφάσεων από την επιτροπή αποζημιώσεων. Οι διαδικασίες της επιτροπής αποζημιώσεων και κάθε αναθεώρησή τους εγκρίνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Για τη λήψη απόφασης της επιτροπής αποζημιώσεων απαιτείται η σύμφωνη γνώμη αριθμού μελών της ίσου τουλάχιστον προς το ήμισυ συν ένα του συνολικού αριθμού των μελών της. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου της επιτροπής αποζημιώσεων. Οι αποφάσεις της επιτροπής αποζημιώσεων"

Μέλη Επιτροπής Αποζημιώσεων

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΕΡΑ:

  • Ζήσης Βασίλειος, Πρόεδρος, Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πειραιώς
  • Λαβίδας Δημήτριος, Δικηγόρος, Μέλος
  • Χρυσοχοϊδης Νικόλαος, Πρόεδρος της εταιρείας "Ν.Χρυσοχοϊδης Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ", Μέλος
  • Ζαφειροπούλου Σοφία, Οικονομολόγος, Μέλος
  • Βλαχόπουλος Αθανάσιος, Διευθύνοντας Σύμβουλος της εταιρείας "MERIT ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ", Μέλος