Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Διαδικασία λήψης αποζημιώσεων
Ο κωδικοποιημένος νόμος 2533/1997 που καθορίζει τη λειτουργία του «Συνεγγυητικού» περιγράφει όλες τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληροί και τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσει ο επενδυτής προκειμένου να ασκήσει έναντι του «Συνεγγυητικού» το δικαίωμά του, όπως επίσης και τις προθεσμίες εντός των οποίων θα πρέπει να απευθυνθεί στο «Συνεγγυητικό» ώστε να μην απολέσει το δικαίωμα αποζημίωσής του.

Σημειώνουμε και πάλι ότι ο επενδυτής έχει απαίτηση αποζημίωσης κατά της ΕΠΕΥ, της οποίας είναι πελάτης, και στο «Συνεγγυητικό» προσφεύγει μόνον εφόσον δεν επιτύχει την ικανοποίηση της απαίτησής του από την ΕΠΕΥ κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης των περιουσιακών στοιχείων της.

Η διαδικασία περιγράφεται λεπτομερώς στο άρθρο 65 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 και στα άρθρα 22 – 23 του νόμου 3606/2007. Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στις προθεσμίες, η μη τήρηση των οποίων συνεπάγεται απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης του επενδυτή.

Τα διαδικαστικά θέματα για την καταβολή αποζημίωσης καθορίζονται από τα άρθρα 65, 66 και 67 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 και τα άρθρα 22 και 23 του νόμου 3606/2007.

Ιδιαίτερα στο άρθρο 67 καθορίζεται η διαδικασία που ακολουθείται μετά την απόφαση που λαμβάνει το Συνεγγυητικό για την καταβολή αποζημίωσης στον επενδυτή.
Προσδιορίζονται η γνωστοποίηση της απόφασης στον επενδυτή , ο τρόπος γνωστοποίησης και η προθεσμία ανακοίνωσης στα ενδιαφερόμενα πρόσωπα και η προθεσμία παραγραφής της απαίτησης του δικαιούχου για την είσπραξη της αποζημίωσης από το Συνεγγυητικό.