Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Άρνηση Καταβολής Αποζημίωσης
Εφιστάται η ιδιαίτερη προσοχή των επενδυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπει το άρθρο 66 παρ. 4 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 ότι το «Συνεγγυητικό» δικαιούται να αρνηθεί την καταβολή αποζημίωσης στον εντολέα, στις κατωτέρω περιπτώσεις:
  • μέρος της αίτησής του ελέγχεται ως ψευδές
  • έχει κάνει χρήση απατηλών μέσων προκειμένου να λάβει αποζημίωση από το «Συνεγγυητικό»
  • ενεργεί ως παρένθετο πρόσωπο και δεν προκύπτει ότι ο τελικός δικαιούχος δικαιούται αποζημίωση ως εντολέας ή δεν προκύπτει η αποζημίωση που έχει ήδη λάβει από άλλη αιτία
  • η ζημία απορρέει σε ουσιώδες μέρος από δόλο ή βαρεία αμέλειά του
  • η αίτησή του έχει υποβληθεί εκπρόθεσμα σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 6, του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997.
Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος

«Σε περίπτωση που κατά την κρίση του Συνεγγυητικού υπάρχουν ενδείξεις ότι η καλυπτόμενη υπηρεσία ως προς την οποία προκύπτει η απαίτηση αποζημίωσης προσκρούει στις απαγορεύσεις του ν. 2331/1995, όπως ισχύει, θα παραπέμπει το θέμα στην Επιτροπή του ν. 2331/1995 και θα αναστέλλει την έκδοση απόφασής της μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2331/1995».
 
«Απαγορεύεται η καταβολή αποζημίωσης για απαιτήσεις που απορρέουν από καλυπτόμενες υπηρεσίες ως προς τις οποίες έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες κατά την έννοια του ν. 2331/1995».