Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Εξαιρούμενα από την κάλυψη του Συνεγγυητικού πρόσωπα

Τα πρόσωπα που αναφέρονται στα εδάφια (α) έως (ι) της παραγράφου 6 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 εξαιρούνται από την κάλυψη του Συνεγγυητικού. Συγκεκριμένα εξαιρούνται: α) τα πιστωτικά ιδρύματα του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130Α) και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου, β) τα χρηματοδοτικά ιδρύματα του άρθρου 2 του ν. 2076/1992 (ΦΕΚ 130Α) και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου, γ) τις ασφαλιστικές επιχειρήσεις του ν. 400/1976 (ΦΕΚ 130Α) και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου, δ) τους οργανισμούς συλλογικών επενδύσεων, οι εταιρίες διαχείρισης χαρτοφυλακίων και οι εξομοιούμενες με αυτά ως προς το αντικείμενό τους αλλοδαπές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου, ε) τα νομικά πρόσωπα που υπάγονται στις διατάξεις του ν. 1611/1950 (ΦΕΚ 340Α) και τα εξομοιούμενα με αυτά ως προς τη φύση τους νομικά πρόσωπα επιχειρήσεις ανεξαρτήτως νομικού τύπου, στ) τα κράτη, τις κεντρικές διοικητικές αρχές, τις κρατικές υπηρεσίες και τους υπερεθνικούς φορείς και οργανισμούς ανεξαρτήτως νομικού τύπου, ζ) τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, η) τα διευθυντικά στελέχη, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, τους ελεγκτές και τα άλλα πρόσωπα που παρέχουν εμπιστευτικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, ως προς το μέλος στο οποίο απασχολούνται ως στελέχη, ως μέλη Διοικητικού Συμβουλίου, ελεγκτές ή σύμβουλοι, καθώς και οι μέτοχοι του μέλους που κατέχουν τουλάχιστον 5% του μετοχικού κεφαλαίου, θ) τους συγγενείς εξ αίματος ή εξ’ αγχιστείας μέχρι δευτέρου βαθμού των προσώπων της παραπάνω περίπτωσης, η) ως προς το ίδιο με την περίπτωση η) μέλος, ι) κάθε άλλο πρόσωπο το οποίο είναι συνδεδεμένο (κατά την έννοια της παραγράφου 5 του άρθρου 42Ε, του κ.ν. 2190/1920) με το μέλος που του παρέχει καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες.