Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Προϋποθέσεις Παροχής Αποζημίωσης

Από το άρθρο 65 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997  προκύπτει ότι ουσιαστικές και αναγκαίες προϋποθέσεις για την καταβολή αποζημίωσης από το «Συνεγγυητικό» είναι (α) η οριστική, μόνιμη και μη αναστρέψιμη αδυναμία μέλους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του από επενδυτικές υπηρεσίες προς εντολείς, όπως αυτή καθορίζεται από τις παρ. 2-7 του άρθρου 65 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 και (β) οι υποχρεώσεις που οφείλονται και αδυνατεί να εκπληρώσει το μέλος προέρχονται από υπηρεσίες που παρέσχε το μέλος και υπάγονται στις καλυπτόμενες από το «Συνεγγυητικό» επενδυτικές υπηρεσίες, όπως αυτές καθορίζονται στην παρ. 12 του άρθρου 1 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997. Μεταξύ των περιοριστικά αναφερόμενων περιπτώσεων παροχής αποζημίωσης από το «Συνεγγυητικό» είναι η ανάκληση της άδειας συστάσεως Ε.Π.Ε.Υ. και η θέση της σε ειδική εκκαθάριση, σύμφωνα με το άρθρο 4α του ν. 1806/88, όπως αυτό αντικαταστάθηκε με τα άρθρα 22 και 23 του ν. 3606/2007 και συμπληρώθηκε με το άρθρο 13 του ν. 3756/2009.