Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Παροχή Αποζημίωσης-Προβλεπόμενο ποσό
Ο  κωδικοποιημένος νόμος 2533/1997 προβλέπει την παροχή αποζημίωσης από το «Συνεγγυητικό» στον επενδυτή για απαιτήσεις του έναντι της ΕΠΕΥ, η οποία όμως δεν είναι απεριόριστη ως προς το ύψος.
 
Όπως ορίζει το άρθρο 66 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997, η αποζημίωση που θα καθορίσει το «Συνεγγυητικό» καλύπτει το σύνολο της απαίτησης του επενδυτή, από όλες τις παρασχεθείσες καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, με ανώτατο όμως όριο τις 30.000 €.
 
 
Η ανωτέρω αποζημίωση παρέχεται από το «Συνεγγυητικό» σε εφαρμογή των διαδικασιών που ορίζουν τα άρθρα 66 και 67 του κωδικοποιημένου νόμου 2533/1997 και αφού δεν καταστεί δυνατή προηγουμένως η αποζημίωση του επενδυτή από την εκκαθάριση της περιουσίας της ΕΠΕΥ έναντι της οποίας έχει ο επενδυτής την απαίτηση.
 
Η εν λόγω υποχρέωση αποζημίωσης του Συνεγγυητικού έναντι των επενδυτών είναι επικουρική, συμπληρωματική και περιορισμένη.