Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Ποιες είναι οι Καλυπτόμενες Επενδυτικές Υπηρεσίες
Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 12 του νόμου 2533/1997, ως «καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες» ορίζονται οι υπηρεσίες που αναφέρονται στην παράγραφο 12 άρθρου 1 νόμου 2533/1997 και στην παράγραφο 1 εδ. (α)I, και (γ) του νόμου 2396/1996.
 
Στις εν λόγω καλυπτόμενες κύριες επενδυτικές υπηρεσίες περιλαμβάνονται:
  • η κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματιστηριακών πραγμάτων στο Χ.Α. για λογαριασμό τρίτων ή για ίδιο λογαριασμό
  • η φύλαξη και διαχείριση χρηματιστηριακών πραγμάτων για λογαριασμό τρίτων για κατάρτιση συναλλαγών στο Χ.Α. ή που αποτελούν το προϊόν κατάρτισης συναλλαγών στο Χ.Α.
  • η κατοχή κεφαλαίων τρίτων για κατάρτιση συναλλαγών επί χρηματιστηριακών πραγμάτων στο Χ.Α. ή που αποτελούν το προϊόν κατάρτισης συναλλαγών επί χρηματιστηριακών πραγμάτων στο Χ.Α.
  • η υπηρεσία της διαχείρισης επενδυτικών χαρτοφυλακίων πελατών, στα πλαίσια εντολής τους, όπως αυτή εξειδικεύεται στο εδάφιο (γ) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 2396/1996  
  • η αναδοχή της έκδοσης και η διάθεση του συνόλου ή μέρους τίτλων, όπως αυτή εξειδικεύεται στο εδάφιο (δ) παρ. 1 άρθρου 2 ν. 2396/1996.
 
Στα χρηματοπιστωτικά μέσα που είναι διαπραγματεύσιμα σε οργανωμένες αγορές δεν περιλαμβάνονται τα μέσα πληρωμής.
 
Κάθε άλλη μορφή επένδυσης, που δεν εμπίπτει στις παραπάνω καλυπτόμενες επενδυτικές υπηρεσίες και παρέχεται από τα μέλη του Συνεγγυητικού προς πελάτες τους, ΔΕΝ ΚΑΛΥΠΤΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ «ΣΥΝΕΓΓΥΗΤΙΚΟ».