Ενημερωτικό υλικόΕνημερωτικό υλικό
Προστασία-Αποζημιώσεις

Σύμφωνα με το  άρθρο 63, του νόμου 2533/1997 «Σκοπός του Συνεγγυητικού είναι η καταβολή αποζημιώσεων
σε εντολείς και σε αντισυμβαλλόμενα μέλη σε περίπτωση διαπιστωμένης οριστικής ή μη ανατρέψιμης αδυναμίας
Ε.Π.Ε.Υ. να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την παροχή των καλυπτόμενων επενδυτικών υπηρεσιών, και την υποστήριξη, με τον τρόπο αυτόν, της σταθερότητας και αξιοπιστίας της λειτουργίας της αγοράς επενδυτικών υπηρεσιών».

Η προστασία του «Συνεγγυητικού», που προβλέπεται από το νόμο 2533/1997, παρέχεται στους επενδυτές των Επιχειρήσεων Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών (ΕΠΕΥ), οι οποίες έχουν λάβει άδεια λειτουργίας από τις αρμόδιες Εποπτικές Αρχές (την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς για τις ΕΠΕΥ και την Τράπεζα της Ελλάδος για τα Πιστωτικά Ιδρύματα) και λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 3606/2007 «περί παροχής επενδυτικών υπηρεσιών». Η συμμετοχή αυτών των επιχειρήσεων στο «Συνεγγυητικό» είναι υποχρεωτική από το νόμο 2533/97 και 3606/2007 και συνιστά προϋπόθεση για τη νόμιμη λειτουργία τους και την παροχή στους επενδυτές επενδυτικών υπηρεσιών. Προκειμένου να επιτραπεί η λειτουργία τους από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πρέπει να εισφέρουν στο «Συνεγγυητικό» το ποσόν που καθορίζει ο νόμος για τη συγκρότηση του κεφαλαίου του. Εκτός αυτής της υποχρέωσής τους, πρέπει να τηρούν καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις τους προς το «Συνεγγυητικό», όπως καθορίζουν οι ανωτέρω νόμοι και οι αποφάσεις των οργάνων του «Συνεγγυητικού», με τις προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και συνέπειες (μη παροχή καλυπτομένων επενδυτικών υπηρεσιών, άρση κάλυψης, κλπ.) σε περίπτωση μη τήρησης των παραπάνω υποχρεώσεών τους.

Προστασία μόνο για «Καλυπτόμενες» Επενδυτικές Υπηρεσίες
Πρέπει να σημειωθεί (και σε αυτό το σημείο εφιστούμε την ιδιαίτερη προσοχή των επενδυτών) ότι ο νόμος 2533/1997 προβλέπει αποζημίωση των επενδυτών από το «Συνεγγυητικό» μόνο για παρασχεθείσες από μέλος του προς αυτούς επενδυτικές υπηρεσίες, οι οποίες χαρακτηρίζονται από το άρθρο 1 παρ. 12 του νόμου 2533/1997 ως «καλυπτόμενες» και για τις οποίες το μέλος έχει λάβει άδεια λειτουργίας.
 
Συνεπώς, οι επενδυτές δεν αποζημιώνονται από το «Συνεγγυητικό» για «μη καλυπτόμενες» επενδυτικές υπηρεσίες, όπως δεν αποζημιώνονται και για παρεχόμενες επενδυτικές υπηρεσίες, οι οποίες δεν περιέχονται στην άδεια λειτουργίας, της ΕΠΕΥ .